Beleidsnota ‘Samen in beweging’ 2018-2021 (23-10-2017)

De gemeente Harderwijk heeft een beleidsnota Sport en Bewegen opgesteld. Daarvoor is een klankbordgroep geconsulteerd en zijn er diverse gesprekken gevoerd met betrokkenen. De nota bevat het sportbeleid van de gemeente voor de periode 2018-2021.

In de nota ‘Samen in beweging’ staat het sportbeleid van de gemeente Harderwijk beschreven voor de komende vier jaar. Het uitgangspunt is dat voor iedereen in Harderwijk, jong en oud, mogelijkheden zijn om een leven lang met plezier te sporten en te bewegen. Daarnaast verbindt de gemeente de partijen die betrokken zijn bij het sportbeleid. Sport heeft een maatschappelijke functie. De gemeente werkt samen met onderwijs, welzijn, gezondheid, sportaanbieders en andere organisaties. Harderwijk speelt ook in op de maatschappelijke ontwikkelingen.

Ambities

De belangrijkste ambities van het sportbeleid van Harderwijk zijn:

  • Stimuleren van sporten en bewegen voor een gezonde en actieve leefstijl.
  • Stimuleren en ondersteunen van sportverenigingen om vitaal te blijven of te worden.
  • Faciliteren van een breed, uitdagend en toegankelijk aanbod van sportvoorzieningen.

Bestaand en nieuw sportbeleid

De afgelopen jaren is er veel bereikt in de sport in de gemeente Harderwijk. Voor de komende periode willen wij het succesvol ingezette beleid voortzetten en samen met onze partners nieuw beleid ontwikkelen. De belangrijkste doelen zijn:

  • Er is blijvende ondersteuning voor de vitale sportvereniging en de Open Clubs worden de komende jaren verder ontwikkeld.
  • De rol van de van de combi-coaches wordt versterkt door een herkenbare en sterke positionering van Harderwijk Actief.
  • De komende jaren is er blijvende aandacht voor de gezonde leefstijl.
  • Er is extra aandacht voor sporten en bewegen voor een aantal doelgroepen; zoals 13-18 jarigen, senioren en inwoners in kwetsbare situaties.
  • Het streven is om sport meer in te zetten in het Sociaal Domein, om de zelfredzaamheid en participatie van inwoners te vergroten.
  • De trend van individualisering vraagt om een ander gebruik van de openbare ruimte. Het streven is de komende jaren de omgeving verder sport- en beweegvriendelijk in te richten.

Beleidsnota ‘Samen in beweging’


Voor meer informatie kunt u de Beleidsnota Samen in beweging (pdf, 2 MB) lezen.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens