Burgemeester Van Schaik stelt ‘Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017’ vast (26-07-2017)

Burgemeester Van Schaik heeft op 20 juli 2017 het ‘Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017’ vastgesteld. Het ontwerp van dit beleid is onlangs behandeld in de gemeenteraad en het college van B&W. En het heeft ter inzage gelegen. Dit heeft naast de reacties van raad en college ook vier andere reacties opgeleverd. Mede gelet op deze reacties heeft de burgemeester het beleid op een aantal punten gewijzigd, aangevuld en verduidelijkt. Het vastgestelde beleid ligt vanaf 27 juli ter inzage in de Stadswinkel voor een periode van zes weken. Het coffeeshopbeleid wordt ook op de website van de gemeente geplaatst voor inzage.

Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017

In het ‘Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017’ is het gedogen van één coffeeshop in de stad Harderwijk gecontinueerd. De burgemeester heeft besloten dat de coffeeshop moet worden geëxploiteerd door een stichting zonder winstoogmerk en de nadruk ligt op preventie en voorlichting.

Locatie

De burgemeester heeft besloten dat de locatie van de coffeeshop zich moet bevinden binnen een in het beleid aangewezen zoekgebied in de binnenstad van Harderwijk. Dit heeft te maken met de (maatschappelijke) controle, het al bestaande cameratoezicht en de handhavingscapaciteit van de politie en de gemeente in combinatie met het horecatoezicht. Een locatie met een bestaande horecabestemming heeft de voorkeur.

Binnen het zoekgebied is een voorkeursgebied aangewezen. Het voorkeursgebied betreft (een deel van) de volgende straten: Smeepoortstraat, Vijhestraat en Bruggestraat. Het heeft de voorkeur dat een coffeeshop zich vestigt op een locatie, gelegen binnen dit voorkeursgebied. Daarnaast moet deze locatie ook voldoen aan de overige eisen die gesteld worden aan de locatie zoals beschreven in het coffeeshopbeleid. Uitgesloten van vestiging zijn de Vischmarkt, het Hortuspark, de Boulevard, de Vuldersbrink en gemeente-eigendommen.

Openstelling inschrijfprocedure

Er is één gedoogverklaring beschikbaar voor een niet-commerciële coffeeshop die wordt geëxploiteerd door een stichting. Daarom wordt de procedure voor het aanvragen van een gedoogverklaring en een exploitatievergunning voor een coffeeshop, op grond van het ‘Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017’, vanaf donderdag 10 augustus opengesteld. De inschrijftermijn is zes weken. Op maandag 25 september om 11.00 uur vindt in het openbaar in de raadzaal van het stadhuis de trekking plaats van de ontvangen aanvragen door een notaris. De eerste zeven getrokken aanvragen worden beoordeeld conform de procedure zoals is beschreven in het ‘Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017’ aan de hand van de opgenomen toetsings- en wegingscriteria in dit beleid.

Voor alle informatie kijkt u op www.harderwijk.nl/coffeeshop.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden