College Harderwijk wil praktisch omgaan met stikstofproblematiek (18-10-2019)

De gemeente Harderwijk wil voorkomen dat vanwege de landelijke onduidelijkheid over stikstof (bouw)projecten onnodig vertragen of zelfs moeten stoppen. Het college van B&W heeft besloten om zo praktisch mogelijk met de stikstofproblematiek om te gaan.

Een dakkapel of aanbouw kunnen doorgaan

Het verlenen van omgevingsvergunningen voor relatief kleine bouwplannen, zoals een dakkapel of een aanbouw kan doorgaan. Deze kleine bouwplannen leiden niet tot relevante stikstofuitstoot. Er hoeft geen toetsing aan de Wet natuurbescherming plaats te vinden. Bij grotere aanvragen (zoals één nieuwe woning) wordt van de initiatiefnemer verlangd een berekening van de stikstofdepositie aan te leveren bij de vergunningaanvraag.


Grotere aanvragen omgevingsvergunning extra onderzocht

Bij nieuwe, relatief grotere omgevingsvergunningen of een aanvraag voor een locatie die dicht bij een Natura 2000-gebied ligt, moet aangetoond worden dat geen sprake is van een extra stikstofdepositie. Dit kan met een speciaal rekenprogramma. Bij lopende, niet onherroepelijke vergunningaanvragen zal per geval beoordeeld worden of extra onderzoek noodzakelijk is. Consequentie hiervan kan zijn dat vergunningaanvragen ‘on hold’ worden gezet totdat meer duidelijkheid is. In overleg met de aanvrager zoekt de gemeente naar een oplossing. Daarbij is het wel zo dat de provincie bepaalt of een project in aanmerking komt voor een vergunning voor de Wet Natuurbescherming. Wanneer geen sprake is van extra stikstofdepositie dan kan een project gewoon door gaan.


Invloed op Waterfront, Harderweide en Lorentz

Bij nieuwe bestemmingsplannen moet worden aangetoond dat vanwege stikstofdepositie geen significant negatieve effecten optreden bij Natura 2000-gebieden. Kunnen er (mogelijk) wel significant negatieve effecten optreden, dan moet de initiatiefnemer een passende beoordeling uitvoeren, inclusief een m.e.r.-procedure. 

De uitspraak van de Raad van State heeft gevolgen voor projecten zoals Harderweide en Waterfront. Hiervoor wordt opnieuw beoordeeld of sprake is van een extra stikstofdepositie op de Veluwe en of sprake is van een significant effect. Mocht beide niet het geval zijn dan kunnen vergunningen worden verleend en nieuwe bestemmingsplannen worden vastgesteld. 

De ontwikkeling van bedrijventerrein Lorentz III zorgt voor extra stikstofdepositie op de Veluwe. Hier zal extra onderzoek nodig zijn en mogelijk moeten maatregelen getroffen worden. Wij verwachten medio januari 2020 hierover uitsluitsel te hebben.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden