College stelt nieuwbouw binnenbad De Sypel voor (23-10-2017)

College stelt nieuwbouw binnenbad De Sypel voor

De gemeente Harderwijk heeft een onderzoek laten doen naar zwembad De Sypel om het toekomstperspectief van het zwembad te bepalen. De gebruikers van het zwembad en de inwoners van Harderwijk zijn hierbij ook geconsulteerd via een enquête. De rapportage van het ‘haalbaarheidsonderzoek De Sypel’ is gereed. De conclusies en uitkomsten van het onderzoek zijn uitgewerkt in een aantal scenario’s en opgenomen in een definitief rapport.

Nieuwbouw

Op basis van deze rapportage stelt het college van B&W voor aan de gemeenteraad om opdracht te geven voor de uitwerking van het scenario nieuwbouw binnenbad. In de vervolgopdracht wordt naast de uitwerking voor nieuwbouw, ook een meerjarenonderhoudsplan voor het zwembad in de nieuwe opzet uitgewerkt. Door nieuwbouw kan het binnenzwembad functioneel het meest efficiënt ingericht worden, waardoor verbetering in kwaliteit en uitstraling mogelijk is. Ook kan door de flexibiliteit in inrichting het zwembad toekomstgericht en efficiënt worden geëxploiteerd en zijn de beste duurzaamheidsresultaten te behalen.

Basisvariant

De basisvariant die uitgewerkt wordt in het nieuwbouw scenario is een voorstel met 575 m² zwemwater. Uit het onderzoek is gebleken dat in zwembad De Sypel er relatief veel zwemwater is ten opzichte van het inwoneraantal van het verzorgingsgebied en ten opzichte van het aantal bezoekers. Het advies is daarom om het oppervlakte zwemwater te verkleinen. De functies die op het moment in het binnenzwembad worden aangeboden, zijn ook voor de toekomst passend voor de Sypel. Dit betekent inzet op de functies: sport, leszwemmen en schoolzwemmen. De functie sport bestaat uit verenigingszwemmen, sportlessen, banenzwemmen en recreatief zwemmen. Er wordt uitgewerkt hoe de gekozen functies en de bestaande doelgroepen optimaal een plek kunnen krijgen.

Plusvariant

Als aanvulling op deze basisvariant stelt het college van B&W voor aan de raad om nog twee varianten uit te werken. Dit is de uitwerking van een plusvariant voor de functie therapeutisch/medisch zwemmen. De functie therapeutisch/medisch wordt nu al beperkt ingezet door zwembad de Sypel. Uit de consultatieronde in de omgeving is gebleken dat de uitbreiding van deze functie wellicht kansrijk is voor de toekomst. Er wordt geadviseerd om dit verder te onderzoeken en uit te werken. Als toevoegen van deze functie kansrijk blijkt, betekent dit mogelijk extra oppervlakte zwemwater.

Duurzaamheid

Verder is de uitwerking van een extra duurzaamheidspakket voorgesteld voor zowel de basisvariant als de plusvariant. Daarbij wordt ingezet op extra duurzaamheidsmaatregelen bovenop de doelstellingen uit de ‘Energieke Stad’. In de huidige situatie zijn al een aantal duurzaamheidsmaatregelen genomen. Deze moeten worden aangevuld om aan de doelstellingen van de Energieke Stad te kunnen voldoen (45% reductie ten opzichte van 2010). In de basisvariant wordt rekening gehouden met deze ambities. Geadviseerd wordt om te onderzoeken welke extra maatregelen genomen kunnen worden om het duurzaamheidseffect te maximaliseren.

Financiën en vervolgproces.

De verwachting is dat bij de uitwerking van scenario nieuwbouw de exploitatie van het zwembad op de lange termijn minder zwaar op de begroting zal drukken en minder risico’s zal geven. Het vervolgonderzoek en de uitwerking van deze keuze is eind 2018 gereed. Op dat moment vindt er besluitvorming plaats over het investeringsbedrag en bijbehorende exploitatieresultaten. Op basis daarvan kan de voorbereiding plaatsvinden in 2019 en de bouw gestart worden in 2020.

Besluitvorming

De rapportage ‘Haalbaarheidsonderzoek De Sypel’ (pdf, 2 MB) wordt op 16 november gepresenteerd in de raadscommissie Samenleving. De behandeling van het onderwerp is in de gemeenteraadsvergadering van 14 december. Voor informatie en vragen kunt u contact opnemen met domein Samenleving, via d.kolk@harderwijk.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens