Harderwijk wil sterke vakantieparken (16-06-2017)

Het college van B&W heeft ingestemd met de structuurvisie Vitale Vakantieparken Harderwijk. Daarmee wil het college verblijfsrecreatie op vakantieparken te versterken en oneigenlijk gebruik van vakantieparken beëindigen. Het ontwerp van de structuurvisie ligt ter inzage.

De gemeente wil het kwaliteit in aanbod van vakantieparken verbeteren. Parken die geen kansrijke verblijfsrecreatie kunnen bieden kunnen in aanmerking komen voor een andere bestemming.

Verblijfsrecreatie op vakantieparken onder druk

Onderzoek heeft uitgewezen dat op de Noord-Veluwe, en ook in de gemeente Harderwijk, de kwaliteit van het aanbod van vakantiewoningen niet goed aansluit bij de wensen van de toerist. Dit is zowel uit de sector zelf als van overheidszijde is vastgesteld. De kwaliteit van de verblijfsrecreatie staat de laatste jaren behoorlijk onder druk. Noodzakelijke investeringen blijven achter, ongewenst gebruik lijkt toe te nemen (semipermanente bewoning, arbeidsmigranten etc.). Daardoor worden veel recreatiewoningen niet meer gebruikt voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk zijn gebouwd.

Bestaand gemeentelijk beleid

Op 8 januari 2015 heeft de raad de Strategienota Vitale Vakantieparken Harderwijk vastgesteld om weer aantrekkelijke vakantieparken met attractieve vakantiewoningen te krijgen, die aansluiten op de vraag van de consument. Parken die zich daarop richten wil de gemeente zo goed mogelijk faciliteren. Oneigenlijk gebruik van vakantiewoningen wordt teruggedrongen. Vakantieparken die niet meer geschikt zijn worden gesaneerd of worden via herbestemming op andere wijze benut. Het gemeentelijk beleid past in de strategie die de gemeenten in de regio met elkaar hebben afgesproken.

Structuurvisie is het vervolg

In de afgelopen twee jaar zijn samen met een vertegenwoordiging van de parken de vervolgstappen doorlopen. De verschillende parken hebben hun visie op de toekomst gegeven. In de structuurvisie geeft de gemeente aan in hoeverre en onder welke voorwaarden (planologische) medewerking kan worden verleend aan de visies. In de structuurvisie worden de keuzes gemaakt voor de ontwikkelrichting van de parken in Harderwijk. Er wordt een beoordeling gemaakt of een park al dan niet kansrijk is voor een recreatieve toekomst.

Zienswijze en raad

Gedurende de periode dat de structuurvisie ter inzage ligt kunnen er zienswijzen worden ingebracht. Aan de hand van de ingebrachte zienswijzen neemt het college opnieuw het besluit en zal dit de raad voorleggen.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens