Harmonisatie wetgeving kinderopvang en peuterspeelzalen(21-04-2017)

Op 1 januari 2018 zijn kinderdagverblijven en peuterspeelzalen voor de wet gelijk. Zij vallen dan beiden onder dezelfde Wet Kinderopvang. Hiermee wil de landelijke overheid één financieringsstructuur voor werkende ouders hanteren, de pedagogische kwaliteit van voorschoolse voorzieningen vergroten en één kwaliteitskader voor peuterspeelzalen en kinderdagverblijven opzetten. De wetswijziging heeft ook gevolgen voor (toekomstige) ouders van peuters, die gebruik (willen) maken van de voorschoolse voorzieningen in Harderwijk.

Kinderopvangtoeslag

Door de harmonisatie trekt de landelijke overheid de financiering voor de voorschoolse voorzieningen gelijk. Dat betekent dat werkende ouders vanaf 1 januari 2018 ook kinderopvangtoeslag bij de Belastingdienst kunnen aanvragen voor opvang in een peuterspeelzaal. Dit kan nu nog niet.

Subsidieregeling

In de nieuwe situatie blijft de gemeente verantwoordelijk voor de financiering van de voorschoolse voorzieningen voor kinderen van niet-werkende ouders, alleenverdieners en kinderen met een risico op een taalachterstand. Daarom wil het college van B&W voor ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag, zoals niet-werkende ouders en alleenverdieners, een gemeentelijke subsidieregeling vaststellen. Met als doel dat ook kinderen van deze ouders gebruik kunnen maken van voorschoolse voorzieningen. Onderwijswethouder Teeninga: ‘Ik vind het belangrijk dat alle peuters de mogelijkheid krijgen om tijdens de schoolweken, twee korte dagdelen per week, naar de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf kunnen gaan. Op die manier kunnen zij zich spelend voorbereiden op de basisschool, zodat zij zo goed als mogelijk kunnen starten met hun schoolloopbaan.’

Voorschoolse educatie

In Harderwijk kunnen kinderen met een (risico op) taalachterstand vanaf 2 jaar voorschoolse educatie bij de Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk (SKH) volgen. Het doel hiervan is het voorkomen, vroegtijdig opsporen en aanpakken van taal- en onderwijsachterstanden, waardoor deze kinderen een betere start kunnen maken op de basisschool. Ook in de nieuwe situatie houdt de gemeente de wettelijk taak om peuters met een (risico op) taalachterstand te helpen. Het college van B&W wil de voorschoolse educatie tot 1 januari 2021 bij SKN houden, zoals is afgesproken in het gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid. In die periode wil het college van B&W, in het kader van de evaluatie van gemeentelijk onderwijs achterstandenbeleid, samen met alle relevante partners opnieuw afspraken maken over het aanbieden van voorschoolse educatie in Harderwijk.

Het voorgenomen besluit en bijbehorende stukken ligt ter inzage in het Huis van de Stad, Havendam 56 te Harderwijk.

Het besluit kunt u ook via deze website inzien. Belanghebbenden kunnen tot 20 mei 2017 mondeling of schriftelijk een zienswijze over het voorgenomen besluit bij burgemeester en wethouders indienen.

Vraag of Contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Alle contactgegevens