Huishouding gemeente afgelopen jaar was voortvarend en realistisch (17-05-2019)

Dit item is verlopen op 17-07-2019.

Het college van B&W heeft het concept Themarekening 2018 vastgesteld. Daaruit blijkt dat er sprake is van een gezonde financiële basis en er is vertrouwen in de toekomst.

“Wij hebben een voortvarende start gemaakt, waarbij wij de financiële realiteit niet uit het oog hebben verloren”, aldus wethouder Financiën Jeroen de Jong.  “Wij zijn trots op wat er in 2018 in Harderwijk is bereikt door de samenwerking tussen inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en het bestuur en organisatie van onze stad”.

Het jaar 2018 was een bewogen financieel jaar

Met een groeiende economie en een start van een nieuwe collegeperiode zijn alle zeilen bijgezet. Dienstverlening en duurzaamheid, samen met een complexe woningmarkt en zorgomgeving, zorgden voor een intensief jaar. Een betrokken gemeenteraad heeft volgens de wethouder aan de hand van het Collegeprogramma  2018-2022 ‘Aanpakken met ambitie’ veel in gang gezet en gerealiseerd.

Er is ruimte voor incidentele middelen straks

Er is een afname van risico’s op grondexploitaties. Die afname is groter dan het nadelig jaarresultaat van € 2,3 miljoen over 2018. Daardoor ontstaat er een positief saldo van € 3,5 miljoen die ingezet kan worden voor incidentele middelen bij de komende financiële Kadernota 2020-2023.

Op diverse terreinen zijn er stappen voorwaarts gezet en veel zaken gerealiseerd

Met betrekking tot het Sociaal Domein zijn er belangrijke stappen gezet. Dit geldt ook voor de invoering van de omgevingswet en op het gebied van woningaanbod. Er zijn namelijk bijna 400 woningen gerealiseerd. Verder zijn er belangrijke verkeersveilige voorzieningen aangebracht, zoals het aanbrengen van verkeersplateaus met wegversmallingen in de wijk Stadsweiden. Inmiddels is gestart met de reconstructie van de Melis Stokelaan en met de voorbereidingen om de route Nassaulaan – Veldkamp - Engelserf en de Krommekamp - A.Thijmlaan in 2019 opnieuw  in te richten.

We gaan door met de ambities om de CO2-uitstoot te reduceren

Het huidige college heeft hoge duurzaamheidsambities. Wethouder Jeroen de Jong: “Naast burgers en organisaties die meedoen met het realiseren van de duurzaamheidsdoelen zijn we ook zelf aan de slag gegaan. Denk aan de verduurzaming van de gemeentelijke accommodaties zoals zonnepanelen op het dak van het Huis van de Stad.” De projecten ‘Windenergie Lorentz’ en ‘Aardgasvrije wijk’ krijgen al volop aandacht. Daarnaast faciliteert de gemeente het bedrijfsleven met het behalen van duurzaamheidsdoelen, bijvoorbeeld via het project ‘Energiepositief bedrijventerrein’ van bedrijvenkring Harderwijk. Ook sportverenigingen kunnen via een fonds hun sportaccommodatie verduurzamen.

De dienstverlening via samenwerkingsverband Meerinzicht is uitgebreid

Vanaf 1 januari 2018 is de dienstverlening  van Meerinzicht uitgebreid met de domeinen Bedrijfsvoering en Sociaal. Vanaf die datum voert samenwerkingsverband Meerinzicht de taakvelden Financiën, Juridische zaken, GEO en Communicatie uit voor de drie gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Voor het Domein Sociaal is dat uitvoering van Jeugdwet, Participatie en Wmo binnen Meerinzicht.

De themarekening moet nog worden behandeld in de gemeenteraad

De themarekening bestaat uit twee onderdelen, het jaarverslag (tekstueel) en de jaarrekening (financieel). In het jaarverslag verantwoordt de gemeente de behaalde resultaten. In de jaarrekening staat een financiële toelichting. Dit is de eerste Themarekening van het nieuwe college in de  raadsperiode 2018-2022. De Themarekening zal aan de raad worden voorgelegd, gezamenlijk met de grondexploitatie.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden