Onze belastingen en tarieven in 2020 (18-12-2019)

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 28 november 2019 de tarieven vastgesteld voor gemeentelijke belastingen en diensten in 2020: de onroerende-zaakbelastingen, reinigingsheffingen, hondenbelasting, rioolheffing, precariobelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, de haven- en marktgelden, begraafplaatsrechten, parkeerbelastingen en diverse leges. Ook dit keer is er in het algemeen sprake van een trendmatige verhoging voor de belastingen, namelijk met 1,4 % en voor de leges zijn kostendekkende tarieven vastgesteld. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2020.

Onroerende-zaakbelastingen

De OZB-tarieven zijn afhankelijk van de waarden van (niet-)woningen. Voor 2020 wordt uitgegaan van de WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2019. Die waarde staat ook op het aanslagbiljet 2020. Ten opzichte van de waarde naar peildatum 1 januari 2018 zijn de gemiddelde waarden van de woningen in Harderwijk gestegen met 9,0%. Het trendpercentage 2020 is vastgesteld op 1,4%. De raad heeft de OZB-tarieven nu als volgt vastgesteld.

  • woningen – eigendom: 0,10631% van de vastgestelde taxatiewaarde
  • overige onroerende zaken – eigendom: 0,25483% van de vastgestelde taxatiewaarde
  • overige onroerende zaken – gebruik: 0,20457% van de vastgestelde taxatiewaarde

Afvalstoffenheffing

De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing zijn in principe

100%-kostendekkend op begrotingsbasis. De tarieven voor 2020 zijn als volgt:

  • éénpersoonshuishoudens € 142,00
  • meerpersoonshuishoudens € 205,50

Het wegbrengen van grof huishoudelijk afval naar het milieupark blijft op het bedrag van € 15,00 per aanbieding.

Leges

De tarieven zijn als gevolg van prijsontwikkelingen aangepast. Voor het onderdeel bouwleges is in de raadsvergadering van 18 juli 2019 een motie van ‘Groene Leges’ aangenomen, waardoor enkele legestarieven voor 2020 zijn verlaagd om de drempel tot duurzaam investeren te verlagen.

Trouwen

In het kader van kostendekkende tarieven is de goedkoopste variant voor een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie in het stadhuis aan de Havendam het tarief vastgesteld op € 346,75 voor het oude gemeentehuis aan de Markt is het tarief € 427,40.

Rijbewijs € 39,80

Begraafplaatsrechten

Deze zijn met de trend van 1,4% verhoogd.

Marktgelden

Deze zijn met de trend van 1,4% verhoogd.

Reclamebelasting

Deze zijn met de trend van 1,4% verhoogd.

Rioolheffing

De rioolheffing is op begrotingsbasis 100% kostendekkend. De tarieven worden gehandhaafd: de tarieven blijven dan € 157,00 voor woningen en € 245,00 niet-woningen.

Toeristen- en forensenbelasting

De forensenbelasting is met de trend van 1,4% verhoogd. Het tarief voor de toeristenbelasting is verhoogd tot € 1,50 per persoon per overnachting.

Parkeerbelastingen

De tarieven voor parkeervergunningen voor bijvoorbeeld het vergunningengebied Binnenstad zijn verlaagt tot € 150,00 voor het parkeerterrein aan de Boulevard € 100,00 en voor de Houtwal is het tarief € 165,00. Een vergunning voor alle parkeerterreinen (met uitzondering van de bewonersterreinen en parkeergarages aan de Bleek, Boulevard, Scheepssingel, Hortus en Houtwal) kost € 410,00. Het tarief van een bezoekersvergunning bedraagt € 25,00 per jaar, waarmee het bezoek 50 uur

gratis mag parkeren op de parkeerterreinen buiten de binnenstad. De bewoner kan maximaal eenmaal het parkeertegoed opwaarderen met 50 uur voor het bedrag van € 25,00. Het parkeertegoed is een kalenderjaar geldig. Het openstaande parkeeruren tegoed vervalt per 31 december van het kalenderjaar en er vindt geen restitutie plaats van het parkeertegoed.

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen eind februari. Een aantal belastingen wordt opgelegd op één gecombineerd aanslagbiljet: de OZB, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, begraafplaatsrechten, reclamebelasting, rioolbelasting en precariobelasting. Aanslagen van meer dan € 100,00 maar minder dan € 10.000,00 kunt u desgewenst automatisch betalen in tien maandelijkse termijnen. Ook de parkeervergunningen kunnen in 10 termijnbetalingen betaald worden. Dit zal dan worden geïncasseerd via het automatische incasso.

De verordeningen zijn te raadplagen op de pagina Regelgeving. Tegen betaling zijn de verordeningen ook verkrijgbaar. Informatie: Belastingen gemeente Harderwijk, Meerinzicht tel. (0341) 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden