Vergadering Raad 22-11-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Harm-Jan van Schaik

AGENDAPUNTEN:

1 Opening

Bijgevoegde documenten

2 Vragenhalfuurtje voor raadsleden

3 Vaststellen raadsagenda

Bijgevoegde documenten

4 Spreekrecht inwoners (op de voorliggende agenda)

5 Vaststellen besluitenlijsten 1 november en 8 november

Bijgevoegde documenten

6 Overzicht ingekomen stukken

Bijgevoegde documenten

61 Raadsbrief over geluidsmeting A28

62 Collegevoorstel Rapportage over meetlat Sociaal Domein 2017

Bijgevoegde documenten

7 Verhogen subsidieplafond duurzaamheidssubsidie Lorentz III

8 Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied landgoed Molenweg

9 Beschikbaar stellen kredieten Kadernota 2018-2022

10 Eerste begrotingswijziging Meerinzicht 2018

11 Nieuw raadsinformatiesysteem IBabs

12 Vaststellen gewijzigde APV Harderwijk

13 Rapport van de Rekenkamercommissie Ermelo Harderwijk Beleids- en procesevaluatie Parkeerbeleid

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden