Vergadering Raad 22-06-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:Harm-Jan van Schaik

AGENDAPUNTEN:

0 Bekijk dit agendapunt online

1 Opening Bekijk dit agendapunt online

2 Vragenhalfuurtje raadsleden Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststellen raadsagenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

4 Spreekrecht inwoners Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen besluitenlijst Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

7 Initiatiefvoorstel Referendum (Stadspartij Harderwijk Anders) Bekijk dit agendapunt online

8 Havenhoofd Bekijk dit agendapunt online

9 Kadernota Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

10 GGD NOG jaarstukken 2016 en concept begroting 2018 Bekijk dit agendapunt online

11 Jaarstukken 2016, Programmabegroting 2018-meerjarenbegroting 2019-2021 ODNV Bekijk dit agendapunt online

12 Vaststelling Tweelingstad - Partiële herziening regels Bedrijvenpark Sypel Bekijk dit agendapunt online

13 Nota weerstandsvermogen en risicomanagement en nota reserves en voorzieningen Bekijk dit agendapunt online

14 Themarekening 2016 Bekijk dit agendapunt online

15 Herziening grondexploitaties 1 januari 2017 Bekijk dit agendapunt online

16 Preventie- en handhavingsplan 2017-2021 Bekijk dit agendapunt online

17 Stimuleringsregeling transformatie vitale vakantieparken 2016 Bekijk dit agendapunt online

18 Jaarstukken Sociale Dienst Veluwerand Bekijk dit agendapunt online

19 Meerinzicht jaarstukken 2016, 1e wijziging begroting 2017 en programmabegroting 2018-2021 Bekijk dit agendapunt online

20 Begrotingswijziging uitbreiding schoolgebouw Biezenplein 4 Bekijk dit agendapunt online

21 Kredietaanvraag verhuizing bewoner naar Zandlaan Bekijk dit agendapunt online

22 Coffeeshopbeleid Bekijk dit agendapunt online

23 DEBAT: Evenementenbeleid Bekijk dit agendapunt online

24 Motie vreemd aan de orde van de vergadering

Bijgevoegde documenten

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden