De organisatie

De gemeentelijke organisatie bestaat uit circa 300 medewerkers inclusief de medewerkers van de gemeentewerf, sportcomplex de Sypel, de begraafplaatsen, havenmeester en bosbeheerders.

Organisatieontwikkeling

Om in te kunnen spelen op de nieuwe rol van de overheid binnen onze samenleving zet Harderwijk in op een ‘kleinere’, flexibele overheid die de samenleving faciliteert in plaats van reguleert. Deze overheid functioneert in netwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere overheden. Verder zijn er drie grote decentralisaties van sociaal beleid gepland vanaf 2015. We zien dat maatschappelijke veranderingen (zoals technologische ontwikkelingen, complexiteit van vraagstukken, veranderingen op de arbeidsmarkt) elkaar in een hoog tempo opvolgen. Parallel hieraan loopt een proces van verdergaande samenwerking tussen gemeentes Ermelo, Zeewolde en Harderwijk, op het gebied van bedrijfsvoering en het Sociaal Domein.

Om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden is in 2014 een traject van organisatieontwikkeling gestart. De organisatie is omgevormd naar een situatie waarbij we werken vanuit drie domeinen (Ruimte, Samenleving en Bestuur & Organisatie en het Stadsbedrijf. Onderstaand een schets van de nieuwe organisatie die op 1 januari 2015 definitief is ingericht.

organogram gemeente

Onze missie

"De gemeente Harderwijk streeft naar een optimaal leefklimaat voor burgers, bedrijven en organisaties, nu en in de toekomst en stemt de dienstverlening hier zo goed mogelijk op af. De gemeente Harderwijk spant zich maximaal in dit te bereiken met verantwoordelijkheid, transparantie en betrokkenheid als uitgangspunten."

Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de gemeente in haar werk vertrouwd is met de prestaties die worden verwacht. Burgers, bedrijven en instellingen moeten erop kunnen vertrouwen dat de gemeente zich richt op datgene wat de samenleving van haar verlangt, op de kwaliteit van de door haar geleverde producten en diensten en op de prestaties die ze daarvoor moet leveren. Het vormt een uitdaging om dit te realiseren.

Onze visie

"Door een hoog dienstverlenend gehalte na te streven voor burgers, bedrijven en instellingen, levert de gemeente een bijdrage aan een groeiende welvaart in de stad en een betere leefomgeving."

De gemeente is ervan overtuigd dat Harderwijk een stad is met kwaliteiten. Ze vindt dat iedereen bij de stad hoort, zonder onderscheid of drempels. Ze wil een nieuwe inhoud geven aan de relatie tussen burger en bestuur: open, transparant en met de hoge ambitie dat iedereen beseft dat het gemeentebestuur zijn of haar bestuur is.

Interactief werken

De gemeente Harderwijk heeft voor het interactief werken de beleidskaders en de uitgangspunten opgenomen in de nota interactief werken. U kunt deze nota downloaden (pdf, 970 KB) en inzien.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden