Rookverbod artikel 2:18 APV

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk,

overwegende dat het college op grond van artikel 2:18, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Harderwijk (APV) bevoegd is om een periode aan te wijzen waarbij het verboden is te roken in bossen, op heide of veengronden dan wel in stuifzandgebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan;

gelet op de actuele weerssituatie van aanhoudende hitte en droogte en het overleg dat is gevoerd met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG);

Besluit

1.dat met ingang van 26 juli 2018 tot nader order het verboden is om te roken in bossen, op heide of veengronden dan wel in stuifzandgebieden of binnen een afstand van dertig meter daarvan.
2.dit besluit direct in werking treedt en wordt bekend gemaakt op de website van de gemeente Harderwijk.
3.dit besluit kan worden aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit periode rookverbod bossen en natuurgebieden Harderwijk juli-augustus 2018’.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk,

namens deze,

de directeur van het domein Ruimte,

de heer E. Okkema,
26 juli 2018.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden