Klachten over ons

Overal waar mensen werken worden fouten gemaakt, ook bij onze gemeente. De gemeente trekt zich dit aan, want zij is er voor u. Uw klacht zien wij als een gratis advies. Daarom zijn er afspraken binnen de gemeente Harderwijk over de manier waarop klachten worden behandeld.

Vindt u dat de gemeente u niet correct heeft behandeld, dan kunt u daarover mondeling of schriftelijk klagen. Een medewerker heeft zich bijvoorbeeld tegenover u onbehoorlijk gedragen of heeft u onjuiste informatie verstrekt. U kunt ook klagen over de manier waarop de gemeenteraad, het college of de burgemeester u in een bepaalde zaak heeft behandeld.

Wanneer kunt u niet klagen?

Houdt u er rekening mee dat uw klacht in de volgende gevallen niet wordt behandeld:

  • het gaat om een gedraging die meer dan 1 jaar geleden heeft plaatsgevonden;
  • de klacht al in behandeling is genomen;
  • de klacht betrekking heeft op het algemeen gemeentelijke beleid;
  • op andere wijze rechtsbescherming wordt geboden, bijvoorbeeld door het indienen van een bezwaarschrift.

Snel Herstel

Een klacht over bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal of een losliggende stoeptegel valt niet onder de klachtenregeling. Voor een praktische en snelle oplossing kunt u dit soort meldingen doorgeven aan Snel Herstel. Dit kan telefonisch via 0341 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.

Schriftelijk

U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken. Dat doet u door een brief te schrijven aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 149 3840 AC Harderwijk. In de brief geeft u duidelijk aan waarover uw klacht gaat. U kunt daarvoor ook gebruik maken van het speciale klachtenformulier (pdf, 55kB).

Wanneer er in verband met het indienen van de klacht er vragen zijn dan kan contact worden opgenomen met de klachtencoördinator via 0341 411 911.

De klachtbehandeling

Uw klacht wordt eerst intern onderzocht. In sommige gevallen kan uw klacht direct worden afgehandeld. Als regel nodigt het betrokken afdelingshoofd u telefonisch uit voor een gesprek om over de wederzijdse standpunten van gedachten te wisselen. Heeft u daaraan geen behoefte dan kunt u dat aangeven. Het gesprek kan het karakter krijgen van bemiddeling.
Is in dit stadium naar uw tevredenheid aan de klacht tegemoet gekomen dan kunt u dat aangeven.
Bent u niet tevreden of wilt u een beslissing op uw klacht dan gaat de interne procedure verder. Uit uw klacht worden conclusies getrokken in termen van gegrond of ongegrond. U krijgt als regel binnen 6 weken na de indiening de schriftelijke beslissing op de klacht.

Jaarverslagen klachten

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden