Officiële publicaties week 10 (04-03-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 21-2-2020 Vijhestraat 34: brandwerende scheidingen
 • 20-2-2020 Oldenallerhout 19: verbreden inrit
 • 21-2-2020 Stille Wei: oeverafscheidig en uitkijkpunt
 • 21-2-2020 Achterste Wei 1: interne constructieve wijziging, gevelwijziging en reclame (3x)
 • 23-2-2020 Van Alphenstraat 27: inrit
 • 22-2-2020 Korhoenlaan 1-180: kappen 1 boom
 • 24-2-2020 Leuvenumseweg 99: kappen 1 boom

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Rectificatie:

In de krant van 19 februari stond dat er een vergunning is aangevraagd voor Waltorenstraat 3 voor 2 appartementen in strijd regels RO. Dit moet zijn Vuldersbrink 1 (Waltorenstraat 7a en 7b concept).

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 21-2-2020 Ceintuurbaan 4-66: uitbreiden woning
 • 24-2-2020 Veldkersmeen 84: overkapping in strijd regels ro
 • 24-2-2020 Veldkersmeen 9: uitbreiden woning
 • 25-2-2020 Thorbeckelaan 45: verbouwen woning
 • 27-2-2020 Monnikensteeg 2 en 4: uitbreiden winkel- en woonruimten

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Subsidieplafonds diverse subsidieregelingen 2020

Subsidie Eenmalige Activiteiten welzijn, cultuur, sport en zorg

Deze subsidieregeling bestaat uit 2 onderdelen, te weten subsidie voor activiteiten en voor deskundigheidsbevordering. Als u een activiteit op het gebied van welzijn, cultuur, sport en zorg organiseert kunt u subsidie aanvragen.

De voorwaarden zijn:

 • uw  moet een rechtspersoon zijn
 • de activiteit draagt bij aan de maatschappelijke doelstellingen van de gemeente Harderwijk
 • de activiteit heeft een eenmalig karakter
 • aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst en activiteiten van vrijwilligersorganisaties krijgen prioriteit boven die van professionele organisaties
 • u moet bij de activiteit met minimaal 1 andere Harderwijkse organisatie samenwerken
 • de subsidie bestaat uit maximaal € 5.000,00 per jaar
 • er is minimaal 20% co-financiering geregeld
 • u vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor de activiteit aan

Als u cursussen/opleidingen voor het bevorderen van de deskundigheid van vrijwilligers van uw organisatie organiseert kunt u subsidie aanvragen.

De voorwaarden zijn:

 • uw organisatie moet een rechtspersoon zijn
 • de cursus draagt bij aan het functioneren van de vrijwilliger(s) in de organisatie
 • de kosten van de cursus zijn marktconform
 • van de kosten van de cursus (incl. reiskosten) wordt maximaal 75% gesubsidieerd
 • de subsidie bedraagt maximaal € 2.000,00 per jaar
 • subsidie aanvragen kan het hele jaar door zolang er nog budget beschikbaar is
 • aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst
 • u vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor de cursus aan

Het gezamenlijk budget (plafond) voor deze gezamenlijke subsidieregeling (activiteiten en deskundigheidbevordering) bedraagt voor 2020 € 61.435,00.

Subsidie Culturele Impuls

Als u een activiteit organiseert om amateurkunst, cultuureducatie, talentontwikkeling en/of culturele instellingen te stimuleren, kunt u deze eenmalige subsidie aanvragen.

De voorwaarden zijn:

 • bij de organisatie van de activiteit moet u van plan zijn om de activiteit bij succes voort te zetten
 • u moet bij de activiteit met minimaal 1 andere Harderwijkse organisatie samenwerken
 • er is minimaal 20% co-financiering geregeld
 • u vraagt de subsidie minimaal 8 weken voor de activiteit aan
 • aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst tot het beschikbare subsidieplafond is bereikt
 • aanvragen kunnen het hele jaar door worden gedaan
 • de subsidie bedraagt maximaal € 5.000,00 per jaar

Het subsidieplafond voor 2020 bedraagt € 44.136,00.

Voor meer informatie over de bovengenoemde subsidieregelingen verwijzen wij u naar de pagina Subsidie. Heeft u nog vragen neem dan contact op met de gemeente via info@harderwijk.nl of bel (0341) 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een vrachtwagenverbod (zone) in te stellen op de Boekhorstlaan. Bevoorrading van de aanliggende bedrijven is wel toegestaan.

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Kennisgeving aanwijzing toezichthouders bijstandsdomein

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk maakt bekend dat de directeur domein sociaal van Meerinzicht op 28 februari 2020 in mandaat - gelet op artikel 76a Participatiewet (Pw), artikel 53 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), artikel 53 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht (Awb) - heeft besloten om de adviseurs belast met het toezicht binnen het sociaal domein, werkzaam bij Domein Sociaal van Meerinzicht en de medewerker handhaving II / de medewerker handhaving en toezicht, werkzaam bij Domein Sociaal van Meerinzicht, aan te wijzen als toezichthouder voor de Participatiewet (Pw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Ioaw), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (Ioaz) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), daaronder mede begrepen alle materieel daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur, ministeriële regelingen, verordeningen en beleidsregels. Dit aanwijzingsbesluit treedt de dag na deze bekendmaking in werking, ligt ter inzage in de Stadswinkel en is te vinden op de pagina Beleidsregels.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 19-2-2020: Alberdingk Thijmlaan 208, 3842 ZJ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 24-2-2020: Guido Gezellelaan 101, 3842 XG in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Verleende Exploitatievergunning en Drank- en Horecavergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning en drank- en horecavergunning heeft verleend:

 • Caralis Ristorante Italiano, Bruggestraat 20 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 28 februari 2020

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:

 • Caralis Ristorante Italiano, Bruggestraat 20 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 28 februari 2020

De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 4 maart 2020 tot en met 9 april 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Ooster Mheenweg: 7 woningen;10-4-2020

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden