Officiële publicaties week 11 (15-03-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 2-3-2017 Parallelweg 26- 5: kappen 10 bomen
 • 28-2-2017 Markt 17: nieuwe winkelpui
 • 2-3-2017 Fokko Kortlanglaan: kappen elzen hakwal
 • 23-2-2017 Beneluxlaan 40 : schuur
 • 27-2-2017 Boomkamp 22: koel-/vriescel in strijd regels ro
 • 4-3-2017 Vlierburgweg 4: inrit
 • 8-3-2017 Ceintuurbaan 4-50: kappen 5 bomen
 • 6-3-2017 Alberdingk Thijmlaan 66: vervangen kozijnen
 • 6-3-2017 Annie M.G. Schmidtlaan 1: 2 ventilatieschachten
 • 3-3-2017 Goede Reede: bedrijfspand en inrit
 • 27-2-2017 Julianalaan 50: schuur in strijd regels ro
 • 3-3-2017 Krommekamp 59: uitbreiden woning
 • 3-3-2017 Molenweg 12: wijzigen gebruik in strijd regels ro en uitbreiden bedrijfspand

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 6-3-2017 Groot Sypel: kappen 74 bomen
 • 6-3-2017 Strandboulevard Oost 8: reclame (1 uiting)
 • 6-3-2017 Churchill-Laan 1: dakkapellen (voor en achterzijde)
 • 6-3-2017 Van Leeuwenhoekstraat 13: bedrijfspand in strijd regels ro
 • 6-3-2017 Hoge Varenweg 43: isoleren dak en aanbrengen overstekken
 • 6-3-2017 Hoge Varenweg 45: isoleren dak en aanbrengen overstekken
 • 6-3-2017 Jhr. Sandberglaan 38: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 7-3-2017 Couperuslaan 17: dakkapel (voorzijde)
 • 8-3-2017 Strandboulevard Oost 10: woning in strijd regels ro, aanleggen inrit, wijziging bij monument
 • 9-3-2017 Waltorenstraat 5B: plaatsen banier en in strijd gebruiken pand
 • 9-3-2017 Boomkamp 22: koel-/vriescel in strijd regels ro
 • 9-3-2017 Kleine Varenweg 4: overschrijding maximum nokhoogte
 • 9-3-2017 Vondellaan 26: renoveren pand

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • 26-4-2017 Donkerstraat 52: herontwikkeling winkelpand in 8 appartementen
 • 27-4-2017 Kerkplein 4: herontwikkeling pand in strijd regels ro en slopen in beschermd stadsgezicht

Wijzigingsplan Frankrijk – Boomkamp 29

Burgemeester en wethouders hebben op 7 maart het wijzigingsplan Frankrijk – Boomkamp 29 ongewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt, met gebruikmaking van de in het bestemmingsplan Frankrijk opgenomen wijzigingsbevoegdheid, de bouw van een tweede woning op het perceel Boomkamp 29 mogelijk.

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 16 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend. Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00169-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.WP00169-/NL.IMRO.0243.WP00169-0003 of op de wijkpagina Frankrijk. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 23-02-2017: Meulstee Car Centre, Réaumurstraat 10, 3846 BZ in Harderwijk, voor het starten van het bedrijf

En de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 28-02-2017: Gruttomeen 68, 3844 ZE in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit de woning
 • 13-02-2017: Fokko Kortlanglaan 189, 3845 LC in Harderwijk, voor het slopen van een woonboerderij met bijgebouwen

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Eenrichtingsverkeer op groter parkeerterrein Horsterhout

De gemeente heeft besloten om eenrichtingsverkeer in te stellen op het uit te breiden parkeerterrein Horsterhout. Daartoe wordt een uitgang gecreëerd naar de Tonselsedreef. Daarnaast zullen extra voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s) worden aangelegd en wordt duidelijk aangegeven dat parkeren alleen bestemd is voor personenauto’s.

Het verkeersbesluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Vooraankondiging bestemmingsplan Binnenstad - Havendijk

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan voor het gebied rond de Visafslag, de Molen en Veluvia aan de Vissershaven wordt voorbereid. .

Het (voor)ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting rond de zomer 2017 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd. De ter inzagelegging zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt in Het Kontakt en op deze pagina met wekelijkse officiële publicaties. Vanaf dan kan een reactie op het bestemmingsplan worden ingediend bij het gemeentebestuur. Tegen dit voornemen kunt u geen zienswijzen indienen en er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. Informatie: afd. Ruimte, mw. K. van der Schot, tel 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden