Officiële publicaties week 11 (14-03-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 2-3-2018 Lorentz III fase 2 en deel fase 3: aanleggen infrastructuur
 • 5-3-2018 Zeppelinstraat: bedrijfspand en inrit
 • 5-3-2018 Enkweg 41: uitbreiden woning
 • 6-3-2018 Horlosebrink kv 7: woning in strijd regels ro
 • 27-2-2018 Korhoenlaan 1-143: kappen 2 bomen
 • 6-3-2018 Grevenhofsweg 12: vervangen bedrijfsgebouw
 • 6-3-2018 Donkerstraat 14: reclame bord (1 object)
 • 7-3-2018 Schapenhoek 5: verbouwen pand tot b&b in strijd regels ro
 • 7-3-2018 Parallelweg 26-138: kappen 1 boom

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 5-3-2018 Molenweg 25: uitbreiden woning
 • 5-3-2018 Brassersweg 2: kappen 1 boom
 • 7-3-2018 Kleine Varenweg 14: woning
 • 8-3-2018 Spieghelstraat 19: veranderen zijgevel
 • 8-3-2018 Stadsweiden en Binnenstad: ondergrondse containers

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Omgevingsvergunning Tweelingstad – Boerhaavelaan 8

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 49 woon-/zorgappartementen op het perceel Boerhaavelaan 8 te Harderwijk.

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 15 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag nadat het besluit aan aanvrager bekend maakten (dit is de dag na de datum die achter de vergunning staat vermeld). U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. F. van der Spek, tel. 411 911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00202-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00202-/NL.IMRO.0243.PB00202-0002/). De omgevingsvergunning is ook in te zien op de wijkpagina Tweelingstad.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Duinweg 4: bouwen bergruimte in strijd regels ro; 19-4-2018

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Strandboulevard Oost 1: revisievergunning milieu

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 maart gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 22-2-2018: Zuiderzeestraatweg Bliksdam in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een schuur
 • 22-2-2018: Johanniterlaan 1, 3841 DS in Harderwijk, voor het slopen en verwijderen van asbest uit een gebouw
 • 6-3-2018: De Zwaluwhoeve Zuiderzeestraatweg 108, 3849 AJ in Hierden, voor het slopen van sauna's/keuken

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden