Officiële publicaties week 11 (13-03-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 1-3-2019 Biesteweg 12: kappen 1 boom
 • 1-3-2019 Biezenplein: oprichten zorgwoning (20 huurwooneenheden)
 • 3-3-2019 Pijlkruidmeen 35: aanbouw
 • 5-3-2019 Spieghelstraat 19: dakverhoging
 • 27-2-2019 Beneluxlaan 40: dakkapel (voorzijde)
 • 5-3-2019 Slingerbos 1: handbalveld en verplaatsen lichtmasten in strijd regels ro
 • 6-3-2019 Evertsenlaan 47: dakopbouw
 • 6-3-2019 Beekweg 10: carport
 • 7-3-2019 Groentjesweg 5: dakkapel (voorzijde)
 • 4-3-2019 Oldenallerhout 87: verbreden oprit

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 4-3-2019 Mozartdreef 47: dakkapel (voorzijde)
 • 6-3-2019 Bliksdam 2: woning

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 4-3-2019 Pasenstraat 9: windscherm op muur (rijksmonument) in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 7-3-2019 Markt 1: restauratie goudleer (Oude Stadhuis). Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Donkerstraat 32: vergunning brandveiliggebruik

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 maart gedurende 6 weken tot aan 25 april 2019 ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een gereserveerde parkeerplaats in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen nabij het adres Klavermeen 46.

Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 14-11-2018: Catering van den Berg, Marconistraat 1, 3856 AR in Harderwijk, voor het veranderen naar een catering bedrijf

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 26-2-2019: Tabaksweg 22, 3848 BW in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een schuur en bijkeuken
 • 1-3-2019: Willem Kloosstraat 2 tot en met 16, 3842 BL in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit de woningen

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Evenementenkalender 2019

De evenementenkalender 2019 ligt ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Op de kalender staan terugkerende en nieuwe evenementen. Op een later tijdstip wordt duidelijk of een evenement dat voor de evenementenkalender is aangemeld, doorgaat. Dat hangt onder andere af van de beoordeling van de vergunningaanvraag. Gedurende het jaar kunnen er evenementen afvallen en bijkomen. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze omtrent de vooraangekondigde evenementen tot 3 weken na deze publicatie schriftelijk dan wel mondeling bij ons kenbaar maken. Meer informatie: Domein Samenleving, Mevr. J. Westrik, tel. 411 911.

Organisatiebesluit 2018 gemeente Harderwijk (1e wijziging)

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 26 februari 2019 het 'Organisatiebesluit 2018 gemeente Harderwijk' gewijzigd vastgesteld. Dit gewijzigde Organisatiebesluit geeft duidelijkheid over de inrichting van de ambtelijke organisatie van de gemeente Harderwijk. Aangegeven wordt wat de hiërarchische relaties zijn, welke organisatie onderdelen er zijn en wie waarvoor verantwoordelijk en bevoegd is. Tevens is de relatie met de ‘gemeenschappelijke regeling Meerinzicht’ opgenomen. De wijziging betreft de toevoeging van een derde team binnen het Domein Samenleving.

Het gewijzigde Organisatiebesluit treedt in werking daags na deze publicatie, ligt ter inzage in de Stadswinkel en is te vinden op de pagina Beleidsregels.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden