Officiële publicaties week 11 (11-03-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 1-3-2020 Bachdreef 52: overkappen zijkant huis
 • 28-2-2020 Groene Zoom: oprichten 15 woningen
 • 20-2-2020 Deventerweg 12: afzuigsysteem
 • 2-3-2020 Lijsterbeslaan 20: dakkapel en uitbouwen 1e verdieping
 • 2-3-2020 Prins Mauritslaan 51: gevelreclame (2x) en vlaggenmasten (4x)
 • 2-3-2020 Bruggestraat 18: veranderen pand (gm)
 • 4-3-2020 Waterfront Zuid kavel M: woning
 • 4-3-2020 Kleine Mheenweg 5: kappen 4 bomen
 • 5-3-2020 P.C. Boutenslaan 52: dakkapel (voorzijde)
 • 5-3-2020 Zuiderzeestraatweg 95: tijdelijk bewonen oude boerderij in strijd regels ro
 • 28-2-2020 Hanekamp 23: garage in strijd regels ro

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 2-3-2020 Hendric Stevinstraat 2: vervangen kozijnen en isoleren dak
 • 2-3-2020 Ooster Mheenweg 16: onderhouden en isoleren schuur
 • 3-3-2020 Fokko Kortlanglaan 133: gevelbetimmering
 • 4-3-2020 Oranjelaan 11A: gebruik pand in strijd regels ro
 • 5-3-2020 Van Hall-laan 12: dakkapel aan voor- en achterzijde woning
 • 5-3-2020 Korhoenlaan 1- 36: kappen 3 bomen
 • 5-3-2020 Zuiderzeestraatweg 162 : kappen 10 bomen
 • 5-3-2020 Plantage 4B: woning in strijd regels ro en sloop bdsg

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 5-3-2020 Van Alphenstraat 27: inrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingenomgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Daltonstraat 29: milieuvergunning veevoederfabriek

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 maart gedurende 6 weken tot aan 22 april ter inzage in het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. (0341) 411 911.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 12-12-2019: De Zwaluwhoeve, Zuiderzeestraatweg 108, 3849 AJ in Hierden, voor het vernieuwen van de techniek ruimtes. Andere wijze opslaan van chloor en zuur ten behoeve van de zwembadtechniek

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 17-2-2020: Vittepad in Harderwijk, voor het slopen van woningen (kaprenovatie)

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Resort Slenck en Horst

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Resort Slenck en Horst heeft tot doel de bestaande recreatiewoningen gelegen op Slenck en Horst te bestemmen voor wonen. Het plangebied betreft de gronden van Resort Slenck en Horst gelegen aan de Korhoenlaan 1 te Harderwijk

Ontwerpbesluit hogere waarde:

Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt transformatie van de bestaande recreatiewoningen naar wonen op Resort Slenck en Horst mogelijk gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 12 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:

 • de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde.

Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. vanden Bedem of mw. S. Duschka, tel. (0341) 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00236-0001) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00236-/NL.IMRO.0243.BP00236-0001/) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.

Aanmeldnotitie vormvrije M.e.r:

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben besloten geen milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het bestemmingsplan Buitengebied - Resort Slenck en Horst. Het besluit en de aanmeldnotitie liggen gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen deze beslissing is geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk tenzij de beslissing een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn/haar belang treft. Eventuele bezwaren tegen de beslissing met betrekking tot de aanmeldnotitie kunnen in de procedure tegen het bestemmingsplan worden ingebracht. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem of mw. S. Duschka, tel. (0341) 411 911.

Zakelijke beschrijvingen:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het plan is met de betreffende eigenaren een anterieure overeenkomst gesloten. Zakelijke beschrijvingen van de inhoud van de overeenkomsten liggen gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijvingen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mw. M. Haverkamp, tel. (0341) 411 911.

Verleende Drank- en Horecavergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:

 • The Butler Wine & Spirits aan de Luttekepoortstraat 40 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 5 maart  2020

De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 11 maart tot en met 15 april ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden