Officiële publicaties week 12 (22-03-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 10-3-2017 Korhoenlaan 1-58: kappen 2 bomen
 • 12-3-2017 Lokhorsterweg 4: kappen 4 bomen
 • 8-3-2017 Bovenweg 2: dakkapel
 • 10-3-2017 Fokko Kortlanglaan 189: vervangende nieuwbouw woonboerderij met bijgebouwen
 • 7-3-2017 Operadreef 38: vergroten garage
 • 28-2-2017 Strekdam 51: kanovlonder
 • 8-3-2017 Tonselsedreef 126: dakkapel
 • 9-3-2017 Tubadreef 78: aanbouw zijkant woning
 • 8-3-2017 Van Hall-Laan 7: dakkapel voorzijde
 • 2-3-2017 Vosbergerhout 37: aanbouwen fietsenschuur
 • 6-3-2017 Zeppelinstraat: bedrijfshal
 • 8-3-2017 Zuiderzeestraatweg 71: kappen 3 bomen
 • 13-3-2017 Trombonedreef 3: dakkapel voorzijde en achterzijde
 • 13-3-2017 Trompetdreef 8: dakkapel voorzijde
 • 10-3-2017 Brinkvelden fase 1: nieuwbouw 62 woningen
 • 9-3-2017 Korhoenlaan 1-65: kappen 5 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 13-3-2017 Vosbergerhout 35: aanbouwen fietsenschuur
 • 13-3-2017 Wethouder Jansenlaan 53: uitbreiden woning op verdieping (opbouw)
 • 14-3-2017 Vuldersbrink 16: wijzigen brandcompartimentering

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Wet op de Kansspelen

De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat hij op 6 maart 2017 heeft besloten om de heren M. ter Mors en E. Berentse en mevrouw T. Harren, allen werkzaam bij Stadstoezicht, en de heer R. Hoogendijk, werkzaam bij het domein Bestuur & Organisatie, aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens titel VA, paragraaf 2, van de Wet op de kansspelen.

Het aanwijzingsbesluit is op 22 maart 2017 gepubliceerd in de Staatscourant en ligt gedurende 6 weken na deze publicatie ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Meer informatie over dit aanwijzingsbesluit: mevr. M. Huisman, domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 22-02-2017: Boonenweg 6, 3849 MV in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van schuren
 • 10-03-2017: Vijhestraat 9-1, 3841 CW in Harderwijk, voor het slopen van een opslag ten behoeven van een horecagelegenheid
 • 1-03-2017: Parallelweg 24, 3849 MK in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een opslag

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verkeersbesluit verkeerscirculatie Boulevard en Vijhestraat/Bruggestraat e.o.

Burgemeester en wethouders hebben besloten om diverse verkeersmaatregelen te treffen op de nieuw aan te leggen Boulevard waardoor in de zomerperiode van 1 mei tot 1 oktober de Boulevard verkeersluw wordt gemaakt.

Vanwege deze nieuwe circulatie, is het noodzakelijk de rijrichting in de Vijhestraat om te keren. Het verkeer kan dan via de Bruggestraat, Vijhestraat en Smeepoortstraat de binnenstad verlaten. Daarnaast vinden aanvullende verkeersmaatregelen plaats.

Het besluit met tekening(en) is vandaag bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde.

U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden