Officiële publicaties week 12 (18-03-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 5-3-2020 Kastanjelaan 30: nokverhoging in strijd regels ro
 • 5-3-2020 Beekhuizerweg 11: paardenbak in strijd regels ro
 • 6-3-2020 Havendijk 1: uitbreiden bedrijfsruimte
 • 5-3-2020 Hierdenseweg 21: kappen 1 boom
 • 2-3-2020 Kuipwal 23: schuur
 • 9-3-2020 Biesteweg 8: garage
 • 9-3-2020 Korhoenlaan 1-183: kappen 12 bomen
 • 11-3-2020 Makkumpad 16: uitbreiden voorzijde woning
 • 11-3-2020 Zeggemeen 104: dakkapel( voorzijde)

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 10-3-2020 Lageweg 22: schuur in strijd regels ro
 • 10-3-2020 Zuiderzeestraatweg 95-01: tijdelijk bewonen oude boerderij (strijdig gebruik)
 • 12-3-2020 Deventerweg 12: afzuigsysteem
 • 12-3-2020 Lijsterbeslaan 20: dakkapel en uitbouwen 1e verdieping
 • 12-3-2020 Waterweg 1: verbouwen woning in strijd regels ro en aanleggen inrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten

Aanwijzing collectieve festiviteit

Het college wijst jaarlijks een 10-tal collectieve festiviteiten aan waarop de geluidsvoorschriften zoals die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit binnen een horecagelegenheid niet gelden (art. 4.2 APV). Na 0.30 uur moet de geluidsknop weer worden teruggedraaid. Vanaf dat tijdstip gelden de normale normen van het Activiteitenbesluit weer. Ramen moeten gesloten zijn en de deur mag niet open blijven staan.

Het college heeft voor 2020 een aantal dagen aangewezen. Om de ondernemers de gelegenheid te geven flexibel in te spelen op nu nog niet bekende evenementen, zijn er voor Harderwijk 5 dagen aangewezen en mogen er 5 dagen flexibel worden ingevuld en voor Hierden 8 dagen aangewezen en mogen er 2 dagen flexibel worden ingevuld, mits de ondernemers deze dagen gezamenlijk en tijdig aanmelden. Mocht zich dit voordoen dan worden deze dagen apart gepubliceerd.

Als collectieve festiviteit voor de horeca in Harderwijk zijn aangewezen: 26 april Koningsnacht,  27 april Koningsdag, 5 mei  Bevrijdingsdag,  12- en 13 juni Aaltjesdagen en de Horecaroute in december.

De aanwijzing van dagen in Hierden wijkt hier iets van af. Koningsnacht, Koningsdag Bevrijdingsdag en Kerstnacht zijn aangewezen als collectieve festiviteit. Daarnaast zijn 4 juli Boerenmarkt, 6 t/m 8 augustus Veluwade. Voor Hierden blijven er nog 2 dagen over die, mits tijdig en collectief aangemeld, vrij mogen worden ingevuld.

Ontheffing sluitingsuur horeca

De burgemeester voor de volgende dagen ontheffing verleend voor een glijdend sluitingsuur: 13 april 1e op 2e paasdag, 27 april koningsnacht, 5 mei bevrijdingsnacht, 21 mei nacht voor Hemelvaartsdag, 1 juni 1e op 2e Pinksterdag en 25 december kerstnacht. Dat wil zeggen dat bezoekers tot 2.00 uur worden toegelaten en mogen blijven tot 4.00 uur. Voor de oudejaarsavond (31 december op 1 januari) geldt dat bezoekers tot 4.00 uur worden toegelaten en mogen blijven tot 6.00 uur.

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vang aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Uiteraard gelden de bovenstaande besluiten zolang landelijke maatregelen over het corona-virus zich hiertegen niet verzetten.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 2-3-2020: Bunschotenmeen 78, 3844 HJ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 6-3-2020: Goeman Borgesiuslaan 377, 3843 XK in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 4-3-2020: Varenweg 23, 3849 PH in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een bijgebouw

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • een doorsteek te maken tussen de Bonrifhof en de Vuurtorenweg met aanvullende verkeerskundige maatregelen
 • de rijrichting in de Brandaris om te draaien voor een betere verkeersafwikkeling in de wijk

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911

Wijzigingsplan Buitengebied – Wijtgraaf 35

Met het ontwerpwijzigingsplan Buitengebied – Wijtgraaf 35 wordt het mogelijk gemaakt om één twee-onder-een-kapwoning te realiseren na sloop van de bestaande boerderij.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 19 maart gedurende 6 weken voor belanghebbenden ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. (0341) 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00247-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.WP00247-/NL.IMRO.0243.WP00247-0002) of op wijkpagina Buitengebied.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het plan is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mw. M. Haverkamp, tel. (0341) 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden