Officiële publicaties week 13 (25-03-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 13-3-2020 Parallelweg 26-21: kappen 3 bomen
 • 13-3-2020 Parallelweg 26 -186: kappen 6 bomen
 • 15-3-2020 Vischmarkt 23a: renovatie dakkapel
 • 11-3-2020 Luttekepoortstraat 59: reclame
 • 16-3-2020 Frisialaan 15: vervangen kozijnen en wijzigen gevel
 • 16-3-2020 Lageweg 25: schuilstal
 • 17-3-2020 Reigershofweg 5: kappen 3 bomen
 • 17-3-2020 Vijhestraat 34: brandwerende scheidingen
 • 18-3-2020 Biesteweg 4: kappen 2 bomen
 • 18-3-2020 Piet Heinlaan 53: dakkapel (voorzijde)
 • 18-3-2020 Vijhestraat 1: slopen in beschermd stads- en dorpsgezicht
 • 18-3-2020 Barbershopdreef 50: verdieping plaatsen op plat dak
 • 18-3-2020 Stationslaan 134: aanbrengen zonwering (gm)
 • 18-3-2020 Kelvinstraat 4: brandstoftank bovengronds
 • 19-3-2020 Guido Gezellelaan 10: dakkapel (voorzijde)
 • 17-3-2020 Donkerstraat 5: verbouwen winkel tot woning

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 13-3-2020 Van Goorswegje 15: vervangen bijgebouw en schuilgelegenheid
 • 16-3-2020 Kastanjelaan 30: nokverhoging in strijd regels ro
 • 17-3-2020 Bachdreef 52: overkappen zijkant huis in strijd regels ro
 • 17-3-2020 Nobelstraat 44: verbouwen bedrijfspand en reclame
 • 17-3-2020 Paasloweg 5: bijgebouw in strijd regels ro
 • 17-3-2020 Boslaan 2-54: kappen 1 boom
 • 18-3-2020 Kleine Mheenweg 5: kappen 4 bomen
 • 18-3-2020 Korhoenlaan 1-180: kappen 1 boom
 • 18-3-2020 Korhoenlaan 1-183: kappen 12 bomen
 • 18-3-2020 Biesteweg 8: garage in strijd regels ro
 • 18-3-2020 Leuvenumseweg 99: kappen 1 boom
 • 19-3-2020 Achterste Wei 1: interne constructieve wijziging, gevelwijziging en reclame (1x)
 • 19-3-2020 Huisstee 15a: woning in strijd regels ro
 • 19-3-2020 Makkumpad 16: uitbreiden woning (voorzijde)

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 19-3-2020 Horloseweg 6: aanleggen inrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen in de Valkenbergerhout bij het adres Turfbergerhout 19
 • een parkeerverbod in te stellen op de dam tussen de Visserijstraat en het Robbenzand
 • de voorrangssituatie in de Beukenlaan te wijzigen

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: gemeente Harderwijk, domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Knardijk West 6 - 12: vestigen bouwmarkt in strijd regels ro; 6-5-2020

Buitengebied – Omgeving Duinweg 8

Het ontwerpbestemmingsplam Buitengebied – Omgeving Duinweg 8 maakt het mogelijk om met gebruikmaking van de sloopregeling twee woningen op het perceel Duinweg 8 te realiseren.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 26 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. W. Nijeboer, tel. (0341) 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00234-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00234-/NL.IMRO.0243.BP00234-0001) of op de wijkpagina Buitengebied.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mw. M. Haverkamp, tel. (0341) 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 18-10-2019: SushiPoint B.V., Stationsplein 5-11, 3844 KR in Harderwijk, voor het bereiden van verse sushi voor afhaal, bezorgen en catering
 • 26-2-2020: Glaszettersbedrijf Van den Berg, Galvanistraat 22, 3846 AT in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf per 15-05-2013 (niet eerder gemeld)
 • 6-3-2020: Keolis Nederland, Van Leeuwenhoekstraat 9, 3846 CA in Harderwijk, voor het deels veranderen van de inrichting (Uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen waarmee geen gewasbeschermingsmiddelen zijn toegepast)
 • 19-12-2019: Kok Experience, Hoofdweg, 3842 GZ in Harderwijk, voor uitbreiden van horeca meter binnen het pand in strijd met RO
 • 23-1-2020: Harbers Trucks Harderwijk B.V., Nobelstraat 46, 3846 CG Harderwijk, voor het uitbreiden van de  werkzaamheden aan LNG of mogelijk CNG voertuigen, niet in aantallen
 • 14-2-2020: Ledder Metaaltechniek B.V. Zeppelinstraat (ong), 3846 CL in Harderwijk, voor het voortzetten van een bestaand bedrijf op een andere vestigingsplaats. Het bedrijf verhuist in zijn geheel naar Lorentz

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 12-3-2020: Reigershofweg 5, 3849 RT in Hierden, voor het slopen van een schuur
 • 4-3-2020:  Vischmarkt 23,3841 BE in Harderwijk, voor het slopen van een woning
 • 6-3-2020: Havenkade 1, 3841 JG in Harderwijk, voor het slopen van een opslaggebouw
 • 11-3-2020: Vittepad 2 t/m 44, 3844 CH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit meerdere woningen
 • 12-3-2020: Johanniterlaan 18, 3841 DT in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een opslag
 • 17-3-2020: Schippersmeen 83, 3844CL Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Verleende Drank- en Horecavergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning (Paracommercieel) heeft verleend:

 • Vereniging 'Waterscouting Tjerk Hiddes' aan de Strekdam 53 te Harderwijk. De vergunning is verzonden op 18 maart 2020

De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 25 maart 2020 tot en met 29 april 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden