Officiële publicaties week 14 (04-04-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 23-3-2017 Biesteweg 1: kappen 1 boom
 • 23-3-2017 Zuiderzeestraatweg 55: kappen 2 bomen
 • 23-3-2017 Sonnevancklaan 12: kappen 2 bomen
 • 23-3-2017 Zuiderzeestraatweg 55: hekwerk
 • 23-3-2017 Zuiderzeestraatweg 55: schuur
 • 26-3-2017 Walstein 61b: schuur in strijd regels ro
 • 28-3-2017 Anne Franklaan 17: dakkapel (voorzijde)
 • 28-3-2017 Hanekamp 6: dakkapel (voorzijde)
 • 27-3-2017 Frisialaan 11: verbouwen woning (gm)
 • 27-3-2017 Elzenlaan 2: kappen 1 boom
 • 27-3-2017 Weisteeg 2a: schuur in strijd regels ro
 • 26-3-2017 Larikslaan 1: dakkapel

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 27-03-2017 Van Hall-Laan 7: dakkapel voorzijde
 • 27-03-2017 Leuvenumseweg 73: berging in strijd regels ro
 • 28-03-2017 Friesegracht 69: uitbreiden woning (GM)
 • 30-03-2017 Wethouder Jansenlaan 1: aanpassen brandcompartimentering
 • 30-03-2017 Vlierburgweg 4: woning in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Concept welstandsnota 2017, wijziging bouwverordening 2010, reclameverordening Harderwijk 2017 en erfgoedverordening Harderwijk 2017

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het voornemen hebben de gemeenteraad voor te stellen om de:

De welstandsnota 2017 is een actualisatie van de huidige welstandsnota 2013. De wijziging van de hoofdstuk 9 van de bouwverordening 2010, houdt een samenvoeging van de huidige welstandscommissie en monumentencommissie tot een nieuwe Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in. De reclameverordening 2017 houdt een verruiming van vergunningsvrije reclame-uitingen in ten opzicht van de huidige reclameverordening. De erfgoedverordening 2017 is een actualisatie van de huidige monumentenverordening 2011, en is mede een gevolg van de nieuwe Erfgoedwet, welke op 1 juli 2016 van kracht is geworden.

De concepten van deze verordeningen liggen voor een ieder ter inzage gedurende een periode van 6 weken daags na deze publicatie in de Stadswinkel (van donderdag 6 april tot en met woensdag 17 mei). Gedurende deze periode hebben belanghebbenden de gelegenheid zijn of haar zienswijze naar voren te brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Ingediende zienswijzen zullen betrokken worden bij de besluitvorming door de gemeenteraad, die de bevoegdheid heeft tot het vaststellen en/of wijzigen van de betreffende verordeningen. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met dhr. M. Bouw, domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 10-03-2017: Beekhuizerweg 3, 3849 NM in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit de daken.
 • 13-03-2017: Plaggenweg 2, 3847 LV in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een opslaghok.
 • 23-03-2017: Lauwers 47, 3844 MC in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een berging/cv ruimte.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Coördinatieregeling Stationslaan 112

Bij besluit van 6 september 2016 heeft de gemeenteraad besloten de ontwikkelingen op het perceel Stationslaan 112 aan te wijzen als categorie van gevallen zoals bedoeld in artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening. Dit betekent dat de voorbereiding en bekendmaking van de wijziging van het bestemmingsplan kan worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking van de omgevingsvergunning. Tegen de vaststelling van de coördinatieregeling is geen bezwaar of beroep mogelijk. De stukken kunt u inzien op de pagina Friesegracht. Informatie: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden