Officiële publicaties week 14 (03-04-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 22-3-2019 Roemer Visscherstraat 1: nokverhoging (achter) en dakkapel (voor)
 • 22-3-2019 Vuldersbrink 9: verbouwen winkelruimte tot woonruimte in strijd regels ro
 • 25-3-2019 Vischmarkt 59: verbouwen woonhuis
 • 21-3-2019 Kamperfoeliedreef 2: berging in strijd regels ro
 • 25-3-2019 Stadsdennenweg 15: verbouwen woning
 • 24-3-2019 Sonnevancklaan 3: kappen 4 bomen
 • 26-3-2019 Parkweg 6: herinrichting sportpark Groot Sypel
 • 23-3-2019 Jodenkerksteeg 1: zonnepanelen (RM)
 • 27-3-2019 Van Maerlantlaan 20: eenzijdige nokverhoging

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 22-3-2019 Boslaan 2-5: kappen 4 bomen
 • 22-3-2019 Biesteweg 12: kappen 1 boom
 • 25-3-2019 Bilderdijkstraat 20: nokverhoging en dakkapel voorzijde
 • 25-3-2019 Wijtgraaf 28: kappen 4 bomen
 • 26-3-2019 Kranenburglaan 17: verbreden oprit
 • 27-3-2019 Waterplaspad: kappen 41 bomen
 • 28-3-2019 Beneluxlaan 40: dakkapel (voorzijde)
 • 28-3-2019 Bellstraat 8 (Lorentz 3): bedrijfspand
 • 28-3-2019 Spieghelstraat 19: dakverhoging
 • 28-3-2019 Roemer Visscherstraat 1: schutting
 • 28-3-2019 Beekweg 10: carport

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Terinzagelegging ontwerp Damoclesbeleid Harderwijk

De burgemeester maakt bekend dat hij het voornemen heeft om het ontwerp Damoclesbeleid Harderwijk vast te stellen. In artikel 13b Opiumwet is aan de burgemeester de bevoegdheid toegekend om een last onder bestuursdwang op te leggen indien in woningen of lokalen (of bijbehorende erven) softdrugs of harddrugs wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. Sinds 1 januari 2019 is artikel 13b Opiumwet uitgebreid en kan de burgemeester ook een last onder bestuursdwang opleggen als er sprake is van voorbereidingshandelingen. Het moet dan gaan om voorwerpen of stoffen die het ernstige vermoeden rechtvaardigen dat deze bestemd zijn voor onder andere het bereiden, bewerken of vervaardigen van harddrugs, respectievelijk voor grootschalige of bedrijfsmatige illegale hennepteelt.

De last onder bestuursdwang die de burgemeester kan opleggen, strekt tot (tijdelijke) sluiting van de woning of het lokaal en/of de daarbij behorende erven.

Gelet op de tekst van artikel 13b van de Opiumwet beschikt de burgemeester bij de uitoefening van de in artikel 13b van de Opiumwet neergelegde bevoegdheid over beleidsruimte. Het Damoclesbeleid bevat de kaders die de burgemeester van Harderwijk in acht neemt bij de toepassing van zijn bevoegdheden op grond van artikel 13b Opiumwet.

Het Damoclesbeleid vervangt het vorige Damoclesbeleid dat was neergelegd in het Damoclesbeleid artikel 13b van de Opiumwet woningen, lokalen en erven (vastgesteld in 2011). Allereerst vraagt de recente uitbreiding van artikel 13b van de Opiumwet om aanpassing van het beleid. Deze uitbreiding van artikel 13b van de Opiumwet is in dit Damoclesbeleid verwerkt. Daarnaast is een herziening van het beleid wenselijk gelet op de ontwikkelingen in de rechtspraak. Tot slot vragen ook de opgedane ervaringen in de gemeente Harderwijk bij de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet om aanpassing van het beleid.

Zienswijzen:

Gedurende deze periode is het mogelijk om bij de burgemeester een zienswijze over het beleid in te dienen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. L. Groen van het domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

Ingediende zienswijzen zullen betrokken worden bij de besluitvorming door de burgemeester, die de bevoegdheid heeft tot het vaststellen van het Damoclesbeleid.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 11-9-2018: Veluwse Chaletbouw B.V. Celsiusstraat 8, 3846 BL in Harderwijk voor het starten van een bedrijf voor het bouwen van houten chalets voor recreatieparken
 • 05-3-2019: Invest Projects, Lorentz III in Harderwijk voor het starten van het bedrijf Invest Projects
 • 26-2-2019: Patrijs, Hondegatstraat 4, 3841 CG in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf m.b.t. bereiding van ijs en taart

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 25-3-2019: Prins Frederik Hendriklaan 38, 3843 SD in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 19-3-2019: Trompetdreef 38, 3845 CK in Harderwijk, voor het slopen van een berging en carport
 • 22-3-2019: Burg de meesterstraat 11, 3846 AB in Harderwijk, voor het slopen van een leegstaand bedrijfsgebouw

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Rectificatie Melding mobiel puinbreken in het Kontakt van 20 maart 2019:

 • Per abuis is er een verkeerde melding mobiel puinbreken: 11-2-2019 Carrosseriefabriek Harderwijk BV, Lorentzstraat 2 gepubliceerd. Dit moet zijn: 11-2-2019: Industrieweg 15, 3846 BB in Harderwijk, voor het mobiel puinbreken in week 19 van 2019 (het gaat dus niet om de Carrosseriefabriek Harderwijk BV)

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Annie M.G. Schmidtlaan 11: vergunning brandveiliggebruik
 • Guido Gezellelaan 255: vergunning brandveiliggebruik

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 april 2019 gedurende 6 weken t/m 15 mei 2019 ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:

 • Dichterskwartier: oprichten 20 woningen; 8-5-2019

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een gereserveerde parkeerplaats in te stellen voor een oplaadpunt in de Berkenlaan tegenover nummer 7 (zijde basisschool Willem Alexander).

Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Ontwerpbeleid historische schepen Harderwijk en Ontwerpverordening historische schepen Harderwijk

Het ontwerpbeleid historische schepen Harderwijk voorziet in een behoefte voor een specifieke groep gebruikers, de eigenaren van historische schepen. In het ontwerpbeleid is onder andere vastgelegd aan welke kades ligplaatsen beschikbaar zijn voor historische schepen, aan welke criteria historische schepen moeten voldoen en onder welke voorwaarden wonen op een historisch schip mogelijk is. In hoofdstuk 5 zijn de taken en bevoegdheden van de toetsingscommissie en beheercommissie vastgelegd. In de ontwerpverordening historische schepen Harderwijk vinden de voorwaarden die in het beleid zijn opgenomen, hun wettelijke grondslag.

Het ontwerpbeleid historische schepen Harderwijk en de ontwerpverordening historische schepen Harderwijk liggen met ingang van 4 april 2019 gedurende 4 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Desgewenst kunt u ook volstaan met een mondelinge zienswijze. Informatie: domein Ruimte, de heer R. van Drunen, tel. 411 911. Het ontwerpbeleid historische schepen Harderwijk en de ontwerpverordening historische schepen Harderwijk kunt u ook inzien op de pagina Beleidsregels.

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van de Vlooienmarkt  heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 15 mei 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel  411 911. 

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden