Officiële publicaties week 15 (12-04-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 3-4-2017 Boomkamp 20: kappen 1 boom
 • 2-4-2017 Korhoenlaan 1-3: kappen 3 bomen
 • 31-3-2017 Kievitmeen 133: zonnepanelen
 • 30-3-2017 Knarweg: brugdek
 • 1-4-2017 Lorentzstraat 35: uitbreiden werkplaats
 • 22-3-2017 Palmbosweg: tijdelijke opslagplaats/schuilruimte in strijd regels ro
 • 1-4-2017 Verkeersweg 9: verhogen dak
 • 30-3-2017 Waterfront kavel a: woning
 • 3-4-2017 Zuiderbreedte 10: verhogen dakrand en reclame
 • 4-4-2017 Zuiderzeestraatweg 55 : schuur en hekwerk
 • 4-4-2017 Industrieweg 6: trafo

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 4-4-2017 Sonnevancklaan 29: houthok in strijd regels ro
 • 4-4-2017 Annie M.G. Schmidtlaan 1: 2 ventilatieschachten
 • 4-4-2017 Donkerstraat 5: aanpassen gevel
 • 5-4-2017 Korhoenlaan 1- 58: kappen 2 bomen
 • 5-4-2017 Tubadreef 78: aanbouw zijkant woning
 • 6-4-2017 Boerhaavelaan 7: strijdig gebruiken pand voor hondenwasserette
 • 6-4-2017 Julianalaan 50: schuur in strijd regels ro
 • 6-4-2017 Strekdam 51: kanovlonder

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 15-03-2017: Dikke Dirck V.O.F., Hondegatstraat 3 - 5, 3841 CG in Harderwijk, voor het veranderen van eigenaar en het wijzigen van een bestaande keuken voor grill-installaties.
 • 27-03-2017: Zuiderbreedte 10, 3845 MC in Harderwijk, voor het realiseren van grondboringen ten behoeve van aardwarmte en koeling.

En de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 14-03-2017: Heinsiuslaan 16, 3843 WT in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een schuur.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Friesegracht–Stationslaan 112, ontwerp omgevingsvergunning(en) Stationslaan 112 Harderwijk en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Friesegracht–Stationslaan 112

Coördinatieregeling:

Op 8 september 2016 heeft de gemeenteraad besloten om de coördinatieregeling (art. 3.30 Wro) toe te passen voor de bouw van acht woningen aan de Stationslaan 112 te Harderwijk. De regeling maakt het mogelijk de procedure en besluitvorming voor het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarde gezamenlijk voor te bereiden en te coördineren.

Ontwerpbestemmingsplan:

Het ontwerpbestemmingsplan Friesegracht – Stationslaan 112 voorziet in de bouw van acht woningen. Het betreft vier vrijstaande woningen en 4 twee-onder-een-kapwoningen. Twee vrijstaande woningen zijn aan de Stationslaan gelegen. De overige zes woningen worden ontsloten middels een aan te leggen zijstraat vanaf de Stationslaan.

Ontwerpomgevingsvergunning:

De ontwerpomgevingsvergunning Stationslaan 112 Harderwijk betreft hetzelfde plangebied als het bestemmingsplangebied en bestaat uit de volgende  activiteiten:

 1. Bouwen (art. 2.1 lid 1a Wabo)
 2. Kappen (art. 2.2 lid 1g Wabo)
 3. Uitweg (art. 2.2 lid 1e Wabo)

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde:

De twee woningen direct langs de Stationslaan voldoen niet aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder vanwege wegverkeerslawaai. Het college is voornemens om hogere geluidswaarden vast te stellen van maximaal 51 dB.

Inzien en zienswijzen:

Het ontwerpbestemmingsplan,  de ontwerpomgevingsvergunning en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde liggen met ingang van 13 april gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel. De plannen kunt u ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl (planidn: NL.IMRO.0243.BP00176-0001). Bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00176-/NL.IMRO.0243.BP00176-0001) of op de wijkpagina Friesegracht.

Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent de ontwerpbesluiten schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken over:

 • het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad;
 • de ontwerpomgevingsvergunning bij het College van burgemeester en wethouders;
 • het ontwerpbesluit hogere grenswaarde bij het College van burgemeester en wethouders.

Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411 911.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Stadsweiden – Wijkinitiatief Rietmeen 

Het ontwerpbestemmingsplan Stadsweiden – Wijkinitiatief Rietmeen voorziet in de aanleg van tuinen, verkeersplein, picknickplek, speelplek, kleinschalige opslag van boten en surfplanken, kleinschalige detailhandel en evenementen. Daarnaast wordt in het bestemmingsplan ondergeschikte horeca, ondergeschikte zalenverhuur en kleinschalige en/of ambachtelijke bedrijfjes (zonder of nagenoeg zonder winstoogmerk) toegestaan. Het plangebied ligt globaal tussen de Rijksweg A28, kwekerij Stadsweiden, woonwagenkamp Wikkemeen, de Stadswei en de Rietmeen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 13 april gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. K. van der Schot, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00155-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00155-/NL.IMRO.0243.BP00155-0002) of op de wijkpagina Stadsweiden.

Omgevingsvergunning Boekhorstlaan

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de ontwikkeling van een stadsentree als schakel tussen Harderwijk en de Veluwe. Hierbij wordt gedacht aan een divers aanbod van functies en activiteiten zoals een bezoekerscentrum, pedal plaza, een startpunt voor fietsers en wandelaars, fietsverhuur, fiets- en wandel gerelateerde voorzieningen, een pick-up-point, een escape room, en een vrijetijdsvoorziening met klimwand, ZIP-line en andere spelvoorzieningen. Daarnaast worden er een boerderijwinkel met verkoop van lokale producten en drie horecagelegenheden (waaronder fastfood) gerealiseerd. Verder komt er een duurzaam mobiliteitspunt (tankstation met accent op nieuwe vormen van energie). Het plangebied is gelegen tussen de Rijksweg A28, de N302 (Ceintuurbaan) en de Deventerweg.

De omgevingsvergunning Boekhorstlaan ligt met ingang van 13 april gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00180-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestandenhttp://ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.PB00180-/NL.IMRO.0243.PB00180-0002). De omgevingsvergunning is ook in te zien op de wijkpagina Buitengebied.

Inspraak bestemmingsplan Buitengebied – Bouw en Infrapark

Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Bouw en Infrapark is in voorbereiding. Het plan is opgesteld op basis van de in 2013 vastgestelde ‘Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Bouw & Infra Park”. In de uitgangspuntennotitie wordt onder andere beschreven welke rol het Bouw & Infra Park speelt in de lokale en regionale economie en wat nodig is om het park toekomstbestendig te maken. Er worden mogelijkheden gezien voor een verdere functionele verbreding van het terrein, zodat een campus ontstaat, en het (gedeeltelijk) ontsluiten van het gebied voor recreatief medegebruik. Het terrein moet de functie krijgen van “Poort naar de Veluwe”. In het voorliggende bestemmingsplan wordt dit mogelijk gemaakt waarbij een actueel juridisch-planologisch kader wordt opgenomen waaraan toekomstig gebruik en eventuele bouwvoornemens kunnen worden getoetst. Het plangebied bevat het terrein van het Bouw- en Infrapark en is globaal gelegen tussen de Ceintuurbaan, Leuvenumseweg, Beltweg en Beekhuizerzand.

In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 13 april gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00127-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00127-/NL.IMRO.0243.BP00127-0001), of op de wijkpagina Buitengebied.

Ontwerp subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen Harderwijk 2017

De ontwerp subsidieregeling stimulering sociale huurwoningen Harderwijk 2017 heeft tot doel het aanbod aan betaalbare sociale huurwoningen te vergroten. De subsidieregeling geldt voor zowel nieuwbouw als voor transformatie van bestaand vastgoed. Naast corporaties kunnen ook particuliere verhuurders in aanmerking komen voor subsidie.

De ontwerp subsidieregeling ligt met ingang van 13 april gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Desgewenst kan ook worden volstaan met een mondelinge zienswijze. Informatie: Domein Ruimte, dhr. J. Rozenberg, tel. 411 911. 

Aanwijzing collectieve festiviteit

Het college wijst jaarlijks een 10-tal collectieve festiviteiten aan waarop de geluidsvoorschriften zoals die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit binnen een horecagelegenheid niet gelden (art. 4.2 APV). Na 0.30 uur moet de geluidsknop weer worden teruggedraaid. Vanaf dat tijdstip gelden de normale normen van het Activiteitenbesluit weer. Ramen moeten gesloten zijn en de deur mag niet open blijven staan. Het college heeft voor 2017 een aantal dagen aangewezen. Om de ondernemers de gelegenheid te geven flexibel in te spelen op nu nog niet bekende evenementen, zijn er 5 dagen aangewezen en mogen er 5 dagen flexibel worden ingevuld, mits de ondernemers deze dagen gezamenlijk en tijdig aanmelden. Mocht zich dit voordoen dan worden deze dagen apart gepubliceerd. Als collectieve festiviteit voor de horeca in Harderwijk zijn aangewezen: 26 april Koningsnacht. 27 april Koningsdag, 5 mei Bevrijdingsdag, 9 en 10 juni Aaltjesdagen,

De aanwijzing van dagen in Hierden wijkt hier iets van af. Koningsnacht, Koningsdag Bevrijdingsdag en Kerstnacht zijn aangewezen als collectieve festiviteit. Daarnaast zijn aangewezen: 1 juli Boerenmarkt, 3 t/m 5 augustus Veluwade. Voor Hierden blijven er nog 2 dagen over die, mits tijdig en collectief aangemeld, vrij mogen worden ingevuld.

Ontheffing sluitingsuur horeca:

De burgemeester voor de volgende dagen ontheffing verleend voor een glijdend sluitingsuur. Maandag 17 april 1e op dinsdag 2e paasdag, 27 april  koningsnacht, 25 mei nacht voor Hemelvaartsdag, 5 juni 1e op 2e Pinksterdag, 24, 25 en 26 december Kerstnacht (e.v.). Dat wil zeggen dat bezoekers tot 2.00 uur worden toegelaten en mogen blijven tot 4.00 uur. Voor de oudejaarsavond (31 december) geldt dat bezoekers tot 4.00 uur worden toegelaten en mogen blijven tot 6.00 uur.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden