Officiële publicaties week 15 (08-04-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 26-3-2020 Wolleweverstraat 2: schoorsteen verwijderen
 • 26-3-2020 Groene Zoom: poot rotonde aanleggen in strijd regels ro
 • 27-3-2020 Donkerstraat 40: zonnepanelen
 • 30-3-2020 Grote Haverstraat 10: inrit
 • 30-3-2020 Wijtgraaf 35: tijdelijke woonunit in strijd regels ro
 • 31-3-2020 Horloseweg 38: inrit
 • 31-3-2020 Begijnenlaan 4: wijzigen gevels
 • 31-3-2020 Begijnenlaan 4: extra inrit
 • 31-3-2020 Ragtimedreef 12: overkapping
 • 1-4-2020 Kruisweg 4: kappen 4 bomen
 • 1-4-2020 Goeman Borgesiuslaan: renoveren 21 woningen
 • 2-4-2020 Van Eedenstraat 9: nokverhoging
 • 2-4-2020 Oranjelaan 32: uitbreiden woning
 • 2-4-2020 Markt 5: schoorsteen verwijderen
 • 2-4-2020 Zuiderzeestraatweg naast nr. 95: woning in strijd regels ro en inrit
 • 2-4-2020 Ruimelsdwarsweg: woning

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 31-3-2020 Lageweg 25: schuilstal in strijd regels ro
 • 31-3-2020 Ooster Mheenweg 7, 7a t/m 7f : 7 woningen
 • 31-3-2020 Reigershofweg 5: kappen 3 bomen
 • 31-3-2020 Kastanjelaan 10: aanbouw in strijd regels ro
 • 1-4-2020 Vittepad: kaprenovatie 22 woningen
 • 1-4-2020 Beetsstraat 17-19 Multatulistraat 17-19: 4 woningen en uitritten
 • 2-4-2020 Jac. Perkstraat 2: eenzijdige nokverhoging met dakkapel
 • 2-4-2020 Vuldersbrink 1: 2 appartementen in strijd regels ro
 • 2-4-2020 Hoofdweg 4: inrit
 • 2-4-2020 Zeppelinstraat 5: bedrijfspand in strijd regels ro en inrit
 • 3-4-2020 Clarendallaan 14: inrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Chw Open Club (Omgevingsplan)

Het doel van het ontwerpbestemmingsplan Chw Open Club (Omgevingsplan) is om van de vier sportclusters Hierden, Strokel, Parkweg en Slingerbos zogenaamde open clubs of open sportparken te maken zoals is opgenomen in de Beleidsnota Sport en bewegen 2018-2021. Een open club heeft een bredere functie waarbij naast sportactiviteiten op de terreinen ook ruimte komt om allerlei maatschappelijke activiteiten te organiseren die raken aan beweging en vitaliteit. Denk aan activiteiten en functies op vlak van gezondheid, zorg, onderwijs en welzijn. Die activiteiten hoeven niet allemaal met sport en bewegen te maken te hebben, al blijft dat wel de hoofdactiviteit.

Voor dit plan is gebruik gemaakt van de Crisis- en herstelwet (Chw). Strikt genomen is het plan een bestemmingsplan, maar we noemen het alvast omgevingsplan.

In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 16 april gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. D. Kolk of dhr. J. Haklander, tel. (0341) 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00248-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00248-/NL.IMRO.0243.BP00248-0001) of op de pagina Buitengebied.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 17-3-2020: Van Dongen B.V. Vuldersbrink 1, 3841 AS in Harderwijk, voor het verbouwen van opslagruimtes naar woonruimtes

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 27-3-2020: Heinsiuslaan 23, 3843 WS in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een complex
 • 27-3-2020: Tjalkmeen 1, 3844 CV in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Wijzigen Mandaatregeling 2015 - ondermandaat bestuurlijke handhaving

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk hebben op 24 maart het besloten het bevoegdhedenregister, behorende bij het Mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015 aan te passen. Het besluit luidt als volgt.

Besluit: Nr. 3.43 in het bevoegdhedenregister, behorende bij het mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015 zodanig aan te passen dat in alle gevallen van bestuurlijke handhaving in het kader van het Domein Ruimte ondermandaat door de Directeur Ruimte aan de teamleiders Ruimte is toegestaan.

Dit besluit treedt in werking de dag na de dag van publicatie. Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, mw. M. Lans, tel. (0341) 411 911. Het besluit ligt met ingang van 9 april gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen het besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk. Het besluit is ook in te zien op de de pagina Beleidsregels.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden