Officiële publicaties week 16 (19-04-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 27-3-2017 Nonnenstraat 7: dakraam
 • 5-4-2017 Mecklenburglaan 74: inrit
 • 4-4-2017 Fokko Kortlanglaan 155 (concept) kavel 1: woning
 • 5-4-2017 Groot Sypel: herinrichten sportpark

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 7-4-2017 Mecklenburglaan 74: wijziging verleende vergunning (oprichten woning) in strijd regels ro
 • 10-4-2017 Beneluxlaan 40: schuur
 • 10-4-2017 Korhoenlaan 1-68: kappen 4 bomen
 • 10-4-2017 Ceintuurbaan 4-50: kappen 5 bomen
 • 10-4-2017 Zuiderzeestraatweg 71: kappen 3 bomen
 • 10-4-2017 Fokko Kortlanglaan: kappen elzen hakwal
 • 11-4-2017 Harderweide: dakkapellen
 • 10-4-2017 Korhoenlaan 1-53: kappen 5 bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 10-4-2017 Frankenskamp 4: realiseren kinderdagverblijf, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Strandboulevard Oost 1: bouwen speeltoestel met bassin en technische ruimte; 7-6-2017

Bekendmaking ondermandaat Ruimte

Op 1 januari 2015 is het “Mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015”  in werking getreden. Op basis daarvan mogen in de regel ambtenaren namens de burgemeester en burgemeester en wethouders onder voorwaarden besluiten nemen. De bevoegdheden mogen deels ook worden doorgegeven. De directeur van het Domein Ruimte heeft op 13 maart 2017 besloten om voor uitvoering van diverse taken (Grond en Wonen) ondermandaat te verlenen aan een functionaris die onder zijn verantwoording werkt. Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2015. Het besluit ligt zes weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Meer informatie: Domein Samenleving, dhr. A.J. Klein Nagelvoort, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 28-03-2017: Lorentzstraat 35 in Harderwijk, voor het bouwen van een hal ten behoeve van een wasstraat

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden