Officiële publicaties week 16 (17-04-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen omgevingsvergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 4-4-2019 Donkerstraat 6: AED aan gevel gemeentelijk monument
 • 8-4-2019 Grote Oosterwijck 31: nokverhoging in strijd regels ro
 • 6-4-2019 Luttekepoortstraat 32A: vervangen tuinhuis
 • 8-4-2019 Harderweide kv 36: woning
 • 8-4-2019 Parallelweg 26-37: kappen 9 houtopstanden
 • 8-4-2019 Cremerstraat 6: dakkapel voorzijde en verhoogde nok achterzijde
 • 9-4-2019 Einsteinstraat 5: vervangen transportbanden en 1 nieuwe band
 • 9-4-2019 Zeepad: kappen 6 bomen
 • 10-4-2019 Sweelinckdreef 22: uitbreiden woning
 • 11-4-2019 Drift 2: promotiebord
 • 11-4-2019 Sonnevancklaan 2: promotiebord
 • 11-4-2019 Westeinde 14: promotiebord
 • 10-4-2019 Marijkelaan 11: inrit
 • 10-4-2019 Parallelweg 26-106: kappen 5 bomen
 • 11-4-2019 volkstuinen Friesegracht: algemene vergunning bouwwerken

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 4-4-2019 Ruimelsweg 7: vervangen bijgebouw in strijd regels ro en inrit
 • 8-4-2019 Kerkstraat 39: 6 bergingen op begane grond in strijd regels ro
 • 8-4-2019 Zeppelinstraat 16: bedrijfsgebouw en uitrit
 • 10-4-2019 Donkerstraat 27: wijzigen gevel (RM)
 • 10-4-2019 Cremerstraat 6: dakkapel voorzijde en verhoogde nok achterzijde
 • 11-4-2019 Grevenhofsweg 6: vernieuwen constructie en 2 dakkapellen
 • 11-4-2019 Smeepoortstraat 52: verbouwen vergaderzaal naar drie hotelkamers
 • 11-4-2019 Papenerf 6: dakkapel (voorzijde)

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 11-04-2019 Molenweg 45: tweede uitrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Aanwijzing collectieve festiviteit

Het college wijst jaarlijks een 10-tal collectieve festiviteiten aan waarop de geluidsvoorschriften zoals die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit binnen een horecagelegenheid niet gelden (art. 4.2 APV). Na 0:30 uur moet de geluidsknop weer worden teruggedraaid. Vanaf dat tijdstip gelden de normale normen van het Activiteitenbesluit weer. Ramen moeten gesloten zijn en de deur mag niet open blijven staan. Het college heeft voor 2019 een aantal dagen aangewezen. Om de ondernemers de gelegenheid te geven flexibel in te spelen op nu nog niet bekende evenementen, zijn er voor Harderwijk 6 dagen aangewezen en mogen er 4 dagen flexibel worden ingevuld en voor Hierden 8 dagen aangewezen en mogen er 2 dagen flexibel worden ingevuld, mits de ondernemers deze dagen gezamenlijk en tijdig aanmelden. Mocht zich dit voordoen dan worden deze dagen apart gepubliceerd. Als collectieve festiviteit voor de horeca in Harderwijk zijn aangewezen: 26 april Koningsnacht, 27 april Koningsdag, 5 mei Bevrijdingsdag, 7- en 8 juni Aaltjesdagen en 6 december Horecaroute.

De aanwijzing van dagen in Hierden wijkt hier iets van af. Koningsnacht, Koningsdag Bevrijdingsdag en Kerstnacht zijn aangewezen als collectieve festiviteit. Daarnaast is 6 juli Boerenmarkt, 8 t/m 10 augustus Veluwade. Voor Hierden blijven er nog 2 dagen over die, mits tijdig en collectief aangemeld, vrij mogen worden ingevuld.

Ontheffing sluitingsuur horeca:

De burgemeester voor de volgende dagen ontheffing verleend voor een glijdend sluitingsuur: 22 april 1e op 2e paasdag,  27 april koningsnacht, 30 mei nacht voor Hemelvaartsdag, 10 juni 1e op 2e pinksterdag 25 december kerstnacht en 27 december 2e kerstnacht. Dat wil zeggen dat bezoekers tot 2.00 uur worden toegelaten en mogen blijven tot 4.00 uur. Voor de oudejaarsavond (31 december) geldt dat bezoekers tot 4.00 uur worden toegelaten en mogen blijven tot 6.00 uur.

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vang aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:

 • Vlierburgweg 2: bijgebouw; 5-6-2019

Bestemmingsplan Stadsdennen – Beetsstraat 17

De gemeenteraad heeft op 4 april het bestemmingsplan Stadsdennen - Beetsstraat 17 vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk om op het perceel Beetsstraat 17 twee rolstoeltoegankelijke 2-onder-1 kapwoningen te realiseren (4 woningen).

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, in die zin dat

 • artikel 3.2.2 Bijbehorende bouwwerken komt te vervallen aangezien de regels over bijbehorende bouwwerken reeds in artikel 3.2.1 en 3.2.3 zijn geregeld. De nummering van de regels is in overeenstemming gebracht met de wijziging
 • artikel 3.2.1 sub d onder 4 eerste bullet waarin abusievelijk een verwijzing is opgenomen naar de maximum goot- en bouwhoogte op de verbeelding is verwijderd. Naar aanleiding van het schrappen van dit artikel is artikel 3.2.1 sub d onder 1 aangevuld met een verwijzing naar de goot- en bouwhoogte

Verder is de toelichting behorende bij het bestemmingsplan geactualiseerd en onder meer aangepast naar aanleiding van de vooroverleg reactie van de Provincie Gelderland waarbij onder meer een onderdeel duurzaamheid is opgenomen met maatregelen mbt de verduurzaming van de nieuw te bouwen woningen.

Een volledig overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan dat u kunt inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 18 april gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. D. van der Hoeven, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00205-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00205-/NL.IMRO.0243.BP00205-0002) of op de wijkpagina Stadsdennen.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • een aanvullend stopverbod in te stellen gedurende de avond en nacht en in de weekenden de hele dag op het Kerkplein voor het Burgerweeshuis
 • 2 parkeerplaatsen te reserveren op de Achterste Wei ter hoogte van de zijkant van het adres Veldkersmeen 7

De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 11-3-2019: De Admiraal van Hierden, Zuiderzeestraatweg 135, 3849 AC in Hierden, voor het veranderen van de indeling van het bedrijf
 • 13-3-2019: Marrees Technische Groothandel B.V., Archimedesstraat 5, 3846 CT in Harderwijk voor het starten van het bedrijf (juni 2018) als technische groothandel

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 3-4-2019: Hema Hardewijk Donkerstraat 52, 3841 CD in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een winkel
 • 4-4-2019: Christelijk College Nassau Veluwe, Stationslaan 26, 3842 LA in Harderwijk voor het slopen van een onderwijsgebouw

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van Koningsdag in Hierden heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 24 april 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 411 911.  

Bestemmingsplan Hierden Dorp – Ooster Mheenweg

De gemeenteraad heeft op 4 april het bestemmingsplan Hierden Dorp – Ooster Mheenweg vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het planologisch mogelijk 7 seniorenwoningen te realiseren aan de Ooster Mheenweg te Hierden. Het perceel, kadastraal bekend sectie A, nummer 3381 is globaal gelegen tegenover de woningen Ooster Mheenweg 8-12.

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, in die zin dat artikel 6 onder b van de regels inhoudende een algemene afwijkingsregel t.b.v. de plaatsing van een antennemast is verwijderd en de nummering van de overige leden in overeenstemming is gebracht met deze wijziging.

Verder is de toelichting behorende bij het bestemmingsplan aangepast naar aanleiding van de vooroverleg reactie van de Provincie Gelderland waarbij onder meer het Nationaal Landschap is benoemd en wordt verwezen naar de Omgevingsverordening Gelderland.

Een volledig overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan dat u kunt inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 18 april gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. D. van der Hoeven, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00224-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00224-/NL.IMRO.0243.BP00224-0002) of op de wijkpagina Hierden Dorp.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden