Officiële publicaties week 16 (15-04-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 3-4-2020 Strekdam bouwnrs 21 tm 40: 20 boothuizen (fase 2)
 • 6-4-2020 Dotterbloemdreef 3: fietsenschuur
 • 6-4-2020 Marconistraat 2: nieuwe productielijn
 • 3-4-2020 Lorentz III fase 3: kappen 65 bomen
 • 6-4-2020 parkeerterrein zonneweide bij N302: sanitair unit
 • 6-4-2020 Smeepoortenbrink 18: verbouwen bovenwoning
 • 7-4-2020 Grote Poortstraat 29: 2 dakkapellen (voorzijde)
 • 7-4-2020 Swingdreef 5: dakkapel (achterzijde)

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 6-4-2020 Vijhestraat 1: slopen in beschermd stads- en dorpsgezicht
 • 6-4-2020 Hanekamp 23: garage in strijd regels ro
 • 6-4-2020 Wijtgraaf 35: tijdelijke woonunit in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten

Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Chw Open Club (Omgevingsplan)

Het doel van het ontwerpbestemmingsplan Chw Open Club (Omgevingsplan) is om van de vier sportclusters Hierden, Strokel, Parkweg en Slingerbos zogenaamde open clubs of open sportparken te maken zoals is opgenomen in de Beleidsnota Sport en bewegen 2018-2021. Een open club heeft een bredere functie waarbij naast sportactiviteiten op de terreinen ook ruimte komt om allerlei maatschappelijke activiteiten te organiseren die raken aan beweging en vitaliteit. Denk aan activiteiten en functies op vlak van gezondheid, zorg, onderwijs en welzijn. Die activiteiten hoeven niet allemaal met sport en bewegen te maken te hebben, al blijft dat wel de hoofdactiviteit.

Voor dit plan is gebruik gemaakt van de Crisis- en herstelwet (Chw). Strikt genomen is het plan een bestemmingsplan, maar we noemen het alvast omgevingsplan.

In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 16 april gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. D. Kolk of dhr. J. Haklander, tel. (0341) 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00248-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00248-/NL.IMRO.0243.BP00248-0001) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.

Subsidieregeling regenton 2020 vastgesteld

Burgemeester en wethouders hebben op 7 april 2020 besloten de subsidieregeling regenton 2020 vast te stellen. Deze regeling gaat over de subsidie die kan worden aangevraagd voor de aanschaf van een regenton. Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad Harderwijk. De regeling is daarna ook te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels en op overheid.nl. Het digitaal indienen van een aanvraag kan via de pagina Regenton subsidieregeling 2020 (inloggen met DigiD vereist). Meer informatie is verkrijgbaar bij mevr. J. Spoelstra, tel. (0341) 411  911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 2-4-2020: Tamoil Harderwijk, Hertog Reinoudlaan 15, 3843 AR in Harderwijk, voor het slopen van wasboxen
 • 31-3-2020: Douglaslaan 4, 3843 BZ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit middenspanningsruimte

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen naast de ingang van het appartementencomplex Eendekamp 62 t/m 116.

Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Brouwersbosweg 20

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Brouwersbosweg 20 voorziet in een functieverandering van de bedrijfswoning naar burgerwoning waarbij de geldende bestemming agrarisch met functieduiding Intensieve veehouderij wordt omgezet naar de bestemmingen wonen en agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarde.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 16 april gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. W. van Santen, tel. (0341) 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00252-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00252-/NL.IMRO.0243.BP00252-0001) of op de pagina Buitengebied.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden