Officiële publicaties week 17 (26-04-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 7-4-2017 Havendam 56: tijdelijke huisvesting bodes in strijd regels Ro
 • 6-4-2017 Industrieweg 28: in strijd gebruiken pand
 • 11-4-2017 Smeepoortstraat 41: reclame
 • 10-4-2017 Boekhorstlaan: realiseren recreatieve functie
 • 9-4-2017 Randweg 76: erfafscheiding
 • 11-4-2017 Waterfront kavel E (Robbenzand 81 concept): woning en inrit
 • 13-4-2017 Slingerlaantje 17: kappen 1 boom
 • 12-4-2017 Luttekepoortstraat 10: splitsen pand
 • 16-4-2017 Korhoenlaan 1-143: kappen 4 bomen
 • 18-4-2017 Parallelweg 26-72: kappen 1 boom
 • 18-4-2017 Zuiderhoofd 8: dakraam
 • 18-4-2017 Hondegatstraat 3-5: verbouwen pand en aanbrengen reclame
 • 18-4-2017 Bovenweg 2: verbouwen woning
 • 18-4-2017 Ceintuurbaan 2 -20: plaatsen 6 dakramen GM

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 12-4-2017 Industrieweg 6: trafo
 • 13-4-2017 Zoutkeetstraat 3: aanpassen woning naar huidige maatstaven
 • 13-4-2017 Palmbospad: tijdelijke opslagplaats/schuilruimte in strijd regels ro
 • 18-4-2017 Krommekamp 59: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 18-4-2017 Alberdingk Thijmlaan 66: vervangen kozijnen
 • 18-4-2017 Zuiderbreedte 10: verhogen dakrand en aanbrengen reclame
 • 18-4-2017 Parallelweg 26-5: kappen 10 bomen
 • 19-4-2017 Anne Franklaan 17: dakkapel
 • 19-4-2017 Zuiderzeestraatweg 55: kappen 2 bomen
 • 19-4-2017 Biesteweg 1: kappen 1 boom
 • 20-4-2017 Lokhorsterweg 4: kappen 4 bomen
 • 20-4-2017 Korhoenlaan 1-65: kappen 5 bomen
 • 20-4-2017 Glindweg 16: veranderen woning (GM) in strijd regels ro

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 24-04-2017 Markt 17: nieuwe winkelpui

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Wijziging voorschriften dierenpension De Ark

Burgemeester en Wethouders van Harderwijk hebben de maatwerkvoorschrift voor geluid voor de Stichting Regionaal Dierenverzorgingscentrum De Ark ingetrokken. Het besluit ligt ter inzage in de stadswinkel van het Stadhuis. Met het nu genomen besluit bent u het misschien niet eens. In dat geval kunt u daartegen binnen 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift indienen. U zendt het bezwaarschrift naar de Commissie bezwaarschriften Harderwijk-Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. In Zeewolde is het secretariaat gevestigd van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften Harderwijk-Zeewolde.

Harmonisatie wetgeving kinderopvang en peuterspeelzalen

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om de raad voor te stellen de wetgeving voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen per 1 januari 2018 te harmoniseren. Meer informatie daarover kunt u lezen in het artikel over de harmonisatie dat u elders op deze gemeentepagina aantreft. Het voorgenomen besluit Harmonisatie wetgeving kinderopvang en peuterspeelzalen en bijbehorende stukken liggen tijdens openingstijden ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen tot 20 mei 2017 mondeling of schriftelijk een zienswijze over het voorgenomen besluit bij burgemeester en wethouders indienen. Meer informatie: domein Samenleving, mevr. S. Rijnbeek, s.rijnbeek@harderwijk.nl, tel. 411 911.

Financiële stukken Regio Noord-Veluwe

De voorzitter van Regio Noord-Veluwe maakt bekend dat vanaf heden tot 5 juli in het Regiokantoor, Oosteinde 17, Harderwijk en in de gemeentehuizen van Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, ter inzage liggen het ontwerpjaarverslag/ jaarrekening 2016 en de ontwerpbegroting 2018/meerjarenraming 2019-2021 van Regio Noord-Veluwe. De stukken zijn ook te raadplegen via www.regionoordveluwe.nl/publicaties. De stukken worden ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van Regio Noord-Veluwe op 5 juli 2017.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 20-03-2017: Baron Eten en Drinken, Markt 15, 3841 CE in Harderwijk, voor het oprichten van de inrichting (horecabedrijf, het serveren van drank en eten).
 • Op 23-03-2017: Doors Covers & More BV, Fahrenheitstraat 18 in Harderwijk, voor het plaatsen van 2 IBC's met Ad-Blue in hal 8 en 9 aan de Fahrenheitstraat 9.

De volgende melding op grond vansloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 30-03-2017: Strandboulevard Oost 10, 3841 AB in Harderwijk, voor het slopen van een bouwterrein met overblijfselen van een oude palingrokerij.
 • 23-03-2017: Vuldersbrink 2, 3841 AR in Harderwijk, voor het slopen en verwijderen van asbest uit een hoofdgebouw.
 • 12-04-2017: Wouterskampen 54, 3849 BC in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning.

En een melding maatwerkvoorschriften ontvangen:

 • 22-02-2017: Baptisten gemeenschap Harderwijk, Jacob Catsstraat 3, 3842 JK in Harderwijk, voor het uitbreiden van het bestaande wijkgebouw met maatwerkvoorschriften voor het lozen van afvalwater.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Zandlaan 7a : plaatsen opslagruimte in strijd regels Ro; 1-6-2017
 • Donkerstraat 52: herontwikkeling winkelpand in 8 appartementen; 21-6-2017

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden