Officiële publicaties week 17 (24-04-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 12-4-2019 Vischmarkt 6: vervangen parasols
 • 12-4-2019 Schapenhoek 10: zonnepanelen op rijksmonument
 • 15-4-2019 Mecklenburglaan 78: inrit
 • 17-4-2019 Grote Oosterwijck 23: uitbreiden schuur

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 15-4-2019 Saxofoondreef 5: vervangen garagedeur
 • 16-4-2019 Westeinde 14: plaatsen promotiebord
 • 17-4-2019 Zeggemeen 1: uitbreiden schuur in strijd regels ro
 • 17-4-2019 Acacialaan 1: verhogen nok
 • 17-4-2019 Industrieweg 15: verbreden inrit en aanleggen inrit
 • 17-4-2019 Luttekepoortstraat 32a: vervangen tuinhuis

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 25-1-2019: Melding Activiteitenbesluit De Kaper, Voltastraat 2, 3846 AP in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf gericht op textielreclame

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 10-4-2019: Prins Frederik Hendriklaan 1 A, 3843 AC in Harderwijk, voor het slopen van een aanbouw en een garage van een woning
 • 8-4-2019: Café Capri P.C. Hooftplein 1, 3842 HB in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een (voormalig) café

De volgende melding op grond van mobiel puinbreken:

 • 3-4-2019: melding Mobiel puinbreken Hertog Reinoudlaan in Harderwijk in de periode van week 17-19 2019

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Sporttarieven Harderwijk 2019-2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de nieuwe binnensporttarieven en zwembadtarieven voor het seizoen 2019-2020. De gewijzigde tarieven gaan in op de onderstaande data;

 • De individuele tarieven voor het buitenzwembad per 1 mei 2019
 • De gebruikstarieven gemeentelijke sportaccommodaties per 1 augustus 2019
 • De individuele tarieven voor het gebruik van het binnenzwembad per 1 september 2019

De nieuwe tarieven kunt u inzien via www.harderwijk.nl/sport.  Voor meer informatie kunt u per mail terecht bij cluster sport via sport@harderwijk.nl.

Wijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38

Het ontwerpwijzigingsplan Drielanden – Horloseweg 38 voorziet in de ontwikkeling van het perceel Horloseweg 38 waarbij de bouw van zeven vrijstaande woningen in een brinkachtige setting mogelijk wordt gemaakt.

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van 25 april 6 weken voor belanghebbenden ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kunnen belanghebbenden tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00214-0001) kunt u raadplegen op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00214-/NL.IMRO.0243.BP00214-0001/) of op de wijkpagina Drielanden.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het plan is met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:

 • Luttekepoortstraat 5: verbouwen horecapand en plaatsen reclame; 24-5-2019
 • Hoefbladmeen 1a: realiseren 2 appartementen op 1e verdieping in strijd regels ro; 4-6-2019

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Brouwersbosweg 18: corrigeren dieraantal

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25-4-2019 gedurende 6 weken tot en met 6 juni 2019 ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Demo Klassieke Wegracemotoren

Op zaterdag 4 mei wordt in Hierden de Demo Klassieke Wegracemotoren georganiseerd.  Het circuit bestaat uit (een deel van) de Grevenhofsweg, de Kruisweg, de Berkenboomseweg, de Snippendalseweg en de Brouwersbosweg (zie: www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SEqTTndp8xy55ctPSlkWO908Uts&ll=52.35161638570752%2C5.665654573107872&z=16). Houd er rekening mee dat tussen 08.00 en 19.00 uur dit circuit afgesloten is voor verkeer en het doorgaande verkeer is gestremd.    

Afstandsbeoordelingsmethodiek

De afstandsbeoordelingsmethodiek (ABM) is in 2004 in Harderwijk ontwikkeld. Met de ABM kan op het gehoor worden vastgesteld of geluidnormen bij horecabedrijven worden overschreden. Met ruim 10 jaar ervaring in de praktijk is de methode op een aantal punten aangepast en verbeterd. Kort samengevat zijn de aanpassingen:

 • constatering op basis van de hoorbaarheid van alleen bastonen is niet meer mogelijk
 • de ABM is nu toepasbaar voor de gehele binnenstad
 • de beoordelingsafstand op de Smeepoortenbrink is gecorrigeerd van 35 naar 25 meter

Tegen het ontwerp van de Afstandsbeoordelingsmethodiek zijn geen zienswijzen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Afstandsbeoordelingsmethodiek op 16 april 2019 ongewijzigd vastgesteld. Informatie: domein Ruimte, de heer R. van Drunen, tel. 411 911. De beleidsregel is ook in te zien op de pagina Beleidsregels.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden