Officiële publicaties week 18 (03-05-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

  • 18-4-2017 Markt 17a: verbouwen winkelpand
  • 24-4-2017 Markt 17: nieuwe winkelpui 20-4-2017 Kuulekamp 11: veranda
  • 20-4-2017 Markt 5: parasols en schermen in strijd regels ro

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

  • 24-4-2017 Kerkplein 4: herontwikkelen pand in strijd regels ro en slopen in beschermd stadsgezicht

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Wijzigingsplan Hierden Dorp 2011-Wijzigingsplan III

Burgemeester en wethouders hebben op 25 april het plan Hierden Dorp 2011 – Wijzigingsplan III vastgesteld. Het wijzigingsplan maakt de realisatie van één nieuwe vrijstaande woning op de locatie Zuiderzeestraatweg 98 mogelijk. Ten behoeve van dit wijzigingsplan is tevens een hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder verleend. Het wijzigingsplan en het besluit hogere waarde liggen met ingang van 4 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan en/of besluit hogere waarde beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend. Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00137-0003) en besluit hogere waarde, kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.WP00137-/NL.IMRO.0243.WP00137-0003 of op de wijkpagina Hierden Dorp. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

  • 5-4-2017: Voetbalvereniging Zwart-Wit '63 / Sportpark Groot Sypel Parkweg 6, 3842 AD in Harderwijk, voor het uitvoeren van herinrichtingswerkzaamheden op meerdere percelen.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

  • Goede Reede 1 (concept): bedrijfspand en inrit; 9-6-2017
  • Molenweg 12: wijzigen gebruik in strijd regels ro en uitbreiden bedrijfspand; 9-6-2017
  • Thorbeckelaan 49 en Anne Franklaan 7 (concept): nieuwbouw school; 17-6-2017

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden