Officiële publicaties week 18 (01-05-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 15-4-2019 Langezand 18: overkapping
 • 17-4-2019 Johanniterlaan 3: gevelreclame
 • 18-4-2019 Zuiderbreedte 44: reclamedoek
 • 18-4-2019 Erasmusstraat 17: inrit
 • 19-4-2019 Van Looystraat 11: erfafscheiding
 • 19-4-2019 Vijhestraat 34: opnieuw in gebruik nemen appartement
 • 19-4-2019 paardenbloemdreef: woning en inrit
 • 21-4-2019 Grote Marktstraat 7: dakkapel
 • 18-4-2019 Molenweg 45: kappen 30 bomen
 • 24-4-2019 Zijpenbergerhout 8: dakkapellen (voor en achterzijde)
 • 24-4-2019 Langezand 98: dakkapel (voorzijde)
 • 25-4-2019 Smeepoortstraat 25: wijzigen bestemming

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 17-4-2019 Langezand 18: overkapping
 • 18-4-2019 Ceintuurbaan 2 -20: herinrichten gebouw 20 (GM)
 • 18-4-2019 Veldkersmeen 108: uitbouw woning (voorzijde)
 • 23-4-2019 Sonnevancklaan 2: promotiebord
 • 23-4-2019 Krommekamp 59: verbreden inrit
 • 23-4-2019 Roemer Visscherstraat 1: nokverhoging (achter) en dakkapel (voor)
 • 24-4-2019 Luttekepoortstraat 5: verbouwen horecapand en plaatsen reclame
 • 24-4-2019 Marijkelaan 11: inrit
 • 24-4-2019 Beneluxlaan 1: tijdelijke uitbreiding gebouw (kantoor/lokaal)
 • 24-4-2019 Drift 2: promotiebord
 • 25-4-2019 Parallelweg 26 -106: kappen 5 bomen
 • 25-4-2019 Kleine Oosterwijck 23: uitbreiden schuur
 • 25-4-2019 Donkerstraat 6: plaatsen AED aan gevel gemeentelijk monument

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 25-4-2019 Mecklenburglaan 78: inrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 18-4-2019 Ceintuurbaan 2-120: vergunning brandveiliggebruik, Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 8-2-2019: Warung Mashudi, Deventerweg 24 B, 3843 GD in Harderwijk voor het bereiden van voeding, verkopen en eventueel verwarmen van maaltijden
 • 8-4-2019: Liander Infra Oost, Lorentzstraat 5, 3846 AV in Harderwijk voor het plaatsen van een invoedstation

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 1-2-2019: Warung Mashudi, Deventerweg 24 B, 3843 GD in Harderwijk, voor het opleggen van maatwerkvoorschriften voor vetafscheider/slibvangput

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • het eenrichtingsverkeer in het westelijk deel van de Dennenlaan op te heffen
 • de gehandicaptenparkeerplaatsenop te heffen bij de adressen: Cort van der Lindenlaan 27 en De Veldkersmeen 46

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van één nieuwe woning op het perceel Lage Enkweg 13. Het bestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15 maakt het mogelijk om door middel van de rood voor rood regeling op de betreffende locatie één woning te realiseren.

De ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13 ligt met ingang van 2 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel. 411 911.

De ontwerpomgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00241-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.PB00241-/NL.IMRO.0243.PB00241-0001) en op de wijkpagina Buitengebied.

Wijzigingsplan Hierden Dorp – Zuiderzeestraatweg 95

Het wijzigingsplan Hierden Dorp – Zuiderzeestraatweg 95 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00201-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.WP00221-/NL.IMRO.0243.WP00221-0002) of op wijkpagina Hierden Dorp. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure

 • Biezenplein: zorgwoning (20 huurwooneenheden); 5-6-2019

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden