Officiële publicaties week 1 (03-01-2018)

Aanvragen omgevingsvergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 13-12-2017 Frisialaan 38: dakkapellen (voor en achter)
 • 18-12-2017 Potgieterstraat 7: uitbreiden woning met erker
 • 19-12-2017 Westeinde 27: reclame (2 objecten)
 • 14-12-2017 Zuiderzeestraatweg 117: kappen 7 bomen
 • 14-12-2017 Parallelweg 26-64: kappen 8 bomen
 • 13-12-2017 Korhoenlaan 1-118: kappen 2 bomen
 • 13-12-2017 Eisenhowerlaan 26 -28: het kappen van 1 boom
 • 05-12-2017 Duinweg 17, Reigershofweg 5: kappen en bosonderhoud
 • 15-12-2017 Zuiderzeestraatweg 121: kappen 1 boom
 • 18-12-2017 Korhoenlaan 1-135: kappen 2 bomen
 • 12-12-2017 Hoogstraat 24b: aanbrengen reclame (1 object)
 • 13-12-2017 Kerkstraat 39: realiseren appartementen
 • 14-12-2017 Grote Oosterwijck 6: verbouwen pand (GM)
 • 16-12-2017 Kastanjelaan 26: nokverhoging in strijd regels ro

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen (reguliere procedure)

 • 27-12-2017 Industrieweg 12d: strijdig gebruiken pand
 • 27-12-2017 Fokko Kortlanglaan 83: schuur in strijd regels ro
 • 27-12-2017 Zwartepad 5: woning in strijd regels ro en aanleggen inrit
 • 27-12-2017 Daltonstraat 20a: reclame (1 object)

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van B&W, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Meldingen Omgevingsdienst

Onderstaande meldingen sloop/asbest zijn afgehandeld:

 • 01-12-2017: Ooster Mheenweg 13 B, 3849 PA in Hierden, voor het slopen van een woning
 • 20-12-2017: Julianalaan 1, 3843 CA in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning

Uitvoeringsprogramma integraal toezicht en handhaving 2018-2019

Burgemeester en wethouders hebben op 19 december 2017 het ‘uitvoeringsprogramma integraal toezicht en handhaving 2018-2019’ vastgesteld, met de bijbehorende ‘handhavingsmatrix politie – gemeente’. Hierin staat beschreven waar de focus de komende twee jaar ligt op het gebied van (integraal) toezicht en handhaving. Dit betekent dat deze onderwerpen de komende twee jaar in het toezicht en handhaving prioriteit krijgen. Dit wil niet zeggen dat aan andere onderwerpen geen aandacht wordt besteed. Dit uitvoeringsprogramma en de bijbehorende handhavingsmatrix treden in werking de dag na deze bekendmaking. Deze stukken zijn te raadplegen op de pagina Beleidsregels. Informatie: Domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • Eenrichtingsverkeer in te stellen in een gedeelte van de Grote Oosterwijkc en de Keizerstraat
 • Een stop- en parkeerverbod in te stellen/te wijzigen op het Kerkplein en Vijhestraat
 • Een stopverbod in te stellen in een gedeelte van de Doelenstraat

De besluiten met tekeningen zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel 411 911.

Wijzigingsplan Frankrijk – Boomkamp 29

Het wijzigingsplan Frankrijk – Boomkamp 29 is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00169-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: http://ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.WP00169-/NL.IMRO.0243.WP00169-0003) of op de wijkpagina Frankrijk. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Hierden Dorp 2011 – Wijzigingsplan III

Het wijzigingsplan Hierden Dorp 2011 – Wijzigingsplan III is onherroepelijk. Het plan (NL.IMRO.0243.WP00137-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.WP00137-/NL.IMRO.0243.WP00137-0003) of op de wijkpagina Hierden Dorp. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Nadere regels Beschermd Wonen maatschappelijke ondersteuning gemeente Harderwijk 2018

Burgemeester en wethouders hebben de nadere regels Beschermd Wonen 2018 gewijzigd vastgesteld. De nadere regels bevatten nu ook een bepaling dat zorgaanbieders bij opname van cliënten van buiten de regio Noord Veluwe dit behoren te melden aan de gemeente Harderwijk. Vervolgens houdt de gemeente Harderwijk dit aantal buiten de gesubsidieerde plekken, waardoor de mogelijkheid bestaat om voor inwoners van Noord Veluwe met andere zorgaanbieders aanvullende afspraken te maken.

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Harderwijk 2018 ligt vanaf vandaag gedurende 6 weken ter inzage in het stadhuis van Harderwijk. Inspraakreacties kunnen tot aanpassing van genoemd besluit leiden. Informatie: dhr. G. van Manen, tel. 411 911.

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Harderwijk 2018

Burgemeester en wethouders hebben het Besluit maatschappelijke ondersteuning 2018 vastgesteld. Dit besluit regelt o.a. de hoogte persoonsgebonden budgetten. De tarieven Hulp bij het Huishouden zijn geïndexeerd. Ook de tarieven in natura zijn gewijzigd. Dat komt doordat er een kostprijsonderzoek is ingesteld nadat de staatssecretaris een besluit over reële kostprijzen had vastgesteld. En ook hier speelt dat er een indexatie op een aantal tarieven geldt.

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Harderwijk 2018 ligt vanaf vandaag gedurende 6 weken ter inzage in het stadhuis van Harderwijk. Inspraakreacties kunnen tot aanpassing van genoemd besluit leiden. Informatie: dhr. G. van Manen, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Korhoenlaan 1-183: kappen 5 bomen; 10-2-2018.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden