Officiële publicaties week 20 (12-05-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure)

 • 28-4-2020 Molenweg 25a : schuur
 • 29-4-2020 Prins Mauritslaan 46a : eenzijdige nokverhoging (achter)
 • 29-4-2020 Ceintuurbaan 4-31: uitbreiden woning
 • 29-4-2020 P.C. Hooftplein 12: inpandige verbouwing winkelpand
 • 28-4-2020 Roemer Visscherstraat 35: vervangen kozijn
 • 30-4-2020 Guido Gezellelaan 24: uitbreiden woning met erker
 • 30-4-2020 Ir. P. Calandstraat 4: dakkapel (voorzijde)
 • 30-4-2020 Hoofdweg 9: inrit
 • 30-4-2020 Laan Der Verenigde Naties 22: dakkapel en vergroten dakkapel
 • 1-5-2020 Vijhestraat 1: reclame
 • 1-5-2020 Stortemelk 11: vlonder
 • 5-5-2020 Lorentzkade 2: overkapping sorteerlijn
 • 4-5-2020 Snippendalseweg 10a : nokverhoging
 • 4-5-2020 Parallelweg 26-73b: kappen 4 bomen
 • 6-5-2020 Mastmeen 57: dakrenovatie
 • 3-5-2020 Simon Vestdijkstraat 36: dakkapel (voorzijde)
 • 6-5-2020 Horloseweg 6: kappen 2 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 29-4-2020 Barbershopdreef 50: verdieping plaatsen op plat dak
 • 30-4-2020 Kamperfoeliedreef 1: overkapping in strijd regels ro
 • 30-4-2020 Hierdenseweg 21: kappen 1 boom
 • 30-4-2020 Biesteweg 4: kappen 2 bomen
 • 30-4-2020 Parallelweg 26-186: kappen 6 bomen
 • 30-4-2020 Parallelweg 26-5: kappen 2 bomen
 • 30-4-2020 Kruisweg 4: kappen 4 bomen
 • 30-4-2020 Langezand 85 (kavel M): woning en inrit
 • 1-5-2020 Middenlaan 46: dakopbouw en dakkapel
 • 1-5-2020 Roemer Visscherstraat 35: vervangen kozijn
 • 1-5-2020 Grote Marktstraat 43: verplaatsen tuinmuur en bouw schuur
 • 6-5-2020 Prins Mauritslaan 46a: eenzijdige nokverhoging (achter)
 • 6-5-2020 Parallelweg 26 21: kappen 3 bomen
 • 7-5-2020 Vlierburgweg 19a: uitbreiden woning
 • 7-5-2020 Achterste Wei 3: winkelwagenoverkapping
 • 7-5-2020 Grote Haverstraat 10: uitbreiden woning
 • 7-5-2020 Hoofdweg 2: volière en nachthok in strijd regels ro
 • 7-5-2020 Prins Mauritslaan 51: gevelreclame (5x) en vlaggenmasten (3x)
 • 7-5-2020 Begijnenlaan 4: wijzigen gevels
 • Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 7-5-2020 Begijnenlaan 4: extra inrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 30-04-2020 Daltonstraat 29: milieuvergunning veevoederfabriek, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Huisvestingsverordening 2020 vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 23 april 2020 de Huisvestingsverordening 2020 vastgesteld. Deze regeling is op 6 mei 2020 gepubliceerd in het Elektronisch Gemeenteblad Harderwijk en is op 7 mei 2020 in werking getreden. Dit geldt ook voor deze regelingen die op 17 december 2019 door het college zijn vastgesteld:

 • Reglement Bezwarencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2020
 • Richtlijn Urgentie 2020

Deze regelingen zijn te vinden op pagina Regelgeving en op overheid.nl. Meer informatie bij mevr. H. Kooistra, tel. (0341) 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 25-4-2020: Glindweg 16, 3849 MC in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit en het slopen van een oude stal, kippenschuren en een plantenkas

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Verleende Exploitatievergunning en Drank- en Horecavergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning en op grond van artikel 3, eerste lid, van de Drank- en Horecawet een drank- en horecavergunning heeft verleend:

 • Strandboulevard West 2 BV, Strandboulevard West 2, Harderwijk

De vergunningen zijn verzonden op 11 mei 2020.

De verleende vergunning en bijbehorende stukken ligt vanaf 13 mei tot en 22 juni 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt. 

Aanpassingen bebouwde komgrens Wegenverkeerswet

De gemeenteraad heeft op 23 april 2020 besloten om de komgrenzen van Hierden en Harderwijk te wijzigen. De belangrijkste wijziging in Harderwijk is het binnen de kom brengen van de Groene Zoomweg met enkele aansluitende wegen. In Hierden worden onder andere het Van Goorswegje, de Dorpshuisweg en gedeelten van de Ruimelsweg en Ruimelsdwarsweg binnen de bebouwde kom gebracht. Veel andere aanpassingen betreffen technische aanpassingen in het verouderde kaartmateriaal.

Het raadsbesluit ligt vanaf vandaag gedurende 6 weken ter inzage in het stadhuis. Daarnaast is het besluit ook digitaal in te zien op onze website bij de informatie over de gemeenteraad en in de digitale Staatscourant. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u het raadsbesluit en de overige documenten in de Staatscourant bekijken. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bij de gemeenteraad gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit als u belanghebbende bent. U dient uw bezwaarschrift uiterlijk 6 weken na de datum van deze bekendmaking te sturen naar: De gemeenteraad van de gemeente Harderwijk, p/a secretariaat Bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA  Zeewolde.

Het maken van bezwaar heeft geen schorsende werking (zie art. 6:16 Awb). De indiener van het bezwaar heeft echter wel de mogelijkheid om een voorlopige voorziening bij de rechtbank te vragen (bijvoorbeeld schorsing).

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • Een laadpaal met gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen bij het nieuwe appartementencomplex aan de Havenspoor 91 t/m 215
 • De bestaande parkeerverboden op de Molenweg te wijzigen in een parkeerverbodzone
 • De bestaande parkeerverbodzone op de Ruimelsweg iets uit te breiden richting Zuiderzeestraatweg
 • Op diverse locaties de maximumsnelheid te wijzigen (30 km/u binnen de bebouwde kom. De Groene Zoomweg en Kolbaanweg worden 50 km/u en gedeelte Spijkweg wordt 80 km/u)

De laatste 3 besluiten houden verband met de gewijzigde komgrenzen van Harderwijk en Hierden.

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden