Officiële publicaties week 21 (23-05-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 8-5-2018 Bellstraat 5: stellingen bedrijfshal
 • 8-5-2018 Ceintuurbaan 4-50: plantenkas
 • 10-5-2018 Havendam 56: zonnepanelen
 • 11-5-2018 Hindeloopenpad 6: aanbouw (voorgevel) in strijd regels ro
 • 11-5-2018 Leuvenumseweg 7: serre (voorzijde) en veranda (achterzijde)
 • 12-5-2018 Vondellaan 23: dakkapel (voorzijde)
 • 8-5-2018 Parallelweg 13: overschrijding oppervlakte bijbehorende bouwwerken in strijd regels ro
 • 14-5-2018 Paardenbloemdreef 15: balkon op plat dak

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Waterfront ZE kavel H (Robbenzand 87 concept): woning en aanleggen uitrit; 1-7-2018
 • Buiten De Bruggepoort 3: inrichten terras in strijd regels ro; 3-7-2018
 • Goede Reede 1 en 1a (concept): bedrijfspand; 29-6-2018

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 9-5-2018 Spiekerweg 9: carport in strijd regels ro (bouwen is vrij)
 • 14-5-2018 Lageweg 4: dakkapel (achterzijde)
 • 14-5-2018 Goudsbloemdreef 19: woning
 • 14-5-2018 Meerkoetmeen 76: rookgasafvoer en raam
 • 14-5-2018 Hondegatstraat 17: reclame en gebruik pand in strijd regels ro
 • 15-5-2018 Vosbergerhout 49: schuurtje in strijd regels ro
 • 15-5-2018 Korhoenlaan 1-106: kappen 5 bomen
 • 15-5-2018 langs het spoor in harderwijk (hdw00f1657): kappen bomen
 • 15-5-2018 Willem De Zwijgerlaan 9: afdakje voor scootmobiel
 • 16-5-2018 tpv Flevoweg 85 onderdoorgang N302: toeritten onderdoorgang

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Melding sloop/asbest

 • 8-5-2018: Guido Gezellelaan 163, 3842 XH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • 14-5-2018: Emdenmeen 34, 3844 EC in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • 14-5-2018: Guido Gezellelaan 163, 3842 XH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.

Gehandicaptenparkeerplaats in Roos- en Doornhof

De gemeente heeft besloten om nabij het adres Roos- en Doornhof 43 een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen.

Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Omgevingsvergunning Waterfront-Zuid – Appartementen WSB en Bakens

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van twee appartementencomplexen met ieder 10 appartementen op de hoek van deelplan de Bakens en deelplan Watersportboulevard (WSB). Het plangebied is globaal gelegen ten zuiden van de N302 nabij de rotonde Flevoweg-Vuurtorenweg (tussen de percelen Vuurbaak 11 en 18 en Noorderhoofd 41 en 39).

De omgevingsvergunning Waterfront-Zuid – Appartementen WSB en Bakens ligt met ingang van 24 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. F. de Klonia, tel 411 911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00216-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00216-/NL.IMRO.0243.PB00216-0002) en op de wijkpagina Waterfront.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden