Officiële publicaties week 21 (20-05-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 7-5-2020 Kerkepad: schuilstal
 • 7-5-2020 Braillestraat 7: uitbreiden bedrijfspand
 • 7-5-2020 Wolleweverstraat 12: reclame (2x)
 • 10-5-2020 Krommekamp 59: fietsenschuur
 • 10-5-2020 Parallelweg 26-107: carport
 • 10-5-2020 Bazuinpad 18: uitrit
 • 8-5-2020 Beneluxlaan 162: dakkapel (voorzijde)
 • 8-5-2020 Zuiderzeestraatweg, perceel B3707: schuilstal
 • 11-5-2020 Vijhestraat 9-1: renoveren brandwerende opbouw
 • 12-5-2020 Kerkstraat 16 : uitbouwen serre en plaatsen twee dakkapellen
 • 12-05-2020 Ceintuurbaan 2-20: reclame (2x)
 • 12-5-2020 Waterfront kavel Q NE: uitrit
 • 14-5-2020 Varenweg 9: kappen 1 boom
 • 13-5-2020 Ceintuurbaan 4 -64: verbouwen woning en bouwen tuinhuis

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 7-5-2020 Guido Gezellelaan 24: uitbreiden woning met erker
 • 8-5-2020 Israelstraat 2A en 2B: verbouwen bovenwoning en splitsen naar 2 appartementen
 • 11-5-2020 Simon Vestdijkstraat 36: dakkapel (voorzijde)
 • 11-5-2020 Grote Haverstraat 10: inrit
 • 11-5-2020 Krommekamp 132: aanpassen dak
 • 14-5-2020 Waterfront fase 3: bruggen
 • 14-5-2020 Krommekamp 59: fietsenschuur

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Nieuwe grondprijzen bedrijventerreinen

Vanaf 2019 worden grondprijzen van bedrijventerreinen, de zogenaamde niet woningbouwterreinen, jaarlijks vastgesteld. De grondprijzen per 1 april 2020 zijn verhoogd op basis van de normale inflatiecorrectie. Voor terreinen waarop bedrijven die een koopoptie hebben geldt deze verhoging niet voor de duur van een koopoptie. Er is uitgegaan van een actueel marktinzicht op basis van recente gronduitgiftes en taxaties en de prijzen zijn exclusief BTW. Meer informatie: domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning heeft verleend:

 • Kuzey's Bakery & Fast Food, De Wittenhagen 61, Harderwijk

Deze vergunning is verzonden op 15 mei 2020. De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf 20 mei tot en 26 juni ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten, van de afdeling vergunningverlening, via tel. (0341) 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • Een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen nabij het adres Geitekamp 42
 • De algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij het adres Kievitmeen 47 op te heffen
 • Het verkeersbesluit voor een laadpaal in de Valkenbergerhout, aan de zijkant van de Turfbergerhout 19 in te trekken (Besluit van 25 maart 2020, Staatscourant 2020, onder nummer 17698)

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Havendijk 1: uitbreiden bedrijfsruimte; 10-7-2020

Wijzigingsplan Buitengebied – Wijtgraaf 35

Burgemeester en wethouders hebben op 12 mei het wijzigingsplan Buitengebied – Wijtgraaf 35 ongewijzigd vastgesteld. Met het wijzigingsplan wordt het mogelijk gemaakt om één twee-onder-een-kapwoning te realiseren na sloop van de bestaande boerderij.

Het wijzigingsplan ligt met ingang van 21 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Binnen deze termijn kan tegen het vastgestelde wijzigingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend. Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00247-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden digitaleplannen.nl/0243/4DB3990B-1A08-410A-9768-93646451FE8E/) of op de pagina Buitengebied. Informatie: domein Ruimte, mw. W. van Santen, tel. (0341) 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 7-5-2020: Graaf Ottolaan 14, 3843 AM Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 4-5-2020: Nassaulaan 44, 3843 DD Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 4-5-2020: Piet Heinlaan 53, 3843 EX Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een dak

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Stationslaan 121: vergunning brandveiliggebruik.

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 21 mei gedurende 6 weken tot en met 1 juni ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. (0341) 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Sporttarieven Harderwijk 2020-2021

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de nieuwe tarieven voor het gebruik van de sportaccommodaties en het zwembad voor het seizoen 2020-2021. De gewijzigde tarieven gaan in op de onderstaande data;

 • De gebruikstarieven gemeentelijke sportaccommodaties per 1 augustus 2020.
 • De individuele tarieven voor het gebruik van het  binnen- en buitenzwembad per 31 augustus 2020

De nieuwe tarieven kunt u inzien op de pagina Sport. Voor meer informatie kunt u per mail terecht bij cluster sport via sport@harderwijk.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden