Officiële publicaties week 22 (31-05-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 17-5-2017 Vuldersbrink: reclame (5 uitingen) Action
 • 18-5-2017 Simon Vestdijkstraat 38: het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
 • 22-5-2017 Kortekamp 25: maken inrit
 • 18-5-2017 Vijhestraat 34: plaatsen reclame (1 uiting)
 • 22-5-2017 Markt 17a: plaatsen reclame (2 uitingen)
 • 22-5-2017 Van Speyklaan 32: uitbreiden woning

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 22-5-2017 Hoge Brug 10: sanitaire voorziening
 • 22-5-2017 Kerkstraat 37: veranderen gebruik verdiepingen
 • 24-5-2017 De bakens fase 1 en 2: 77 woningen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp – Ruimelsdwarsweg 4

Het ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp – Ruimelsdwarsweg 4 voorziet in de realisatie van één nieuwe woning op een perceel achter de bestaande woning Zuiderzeestraatweg 113 en naast de woning Ruimelsdwarsweg 2.Met dit bestemmingsplan komt de in het bestemmingsplan Hierden Dorp opgenomen wijzigingsbevoegdheid voor één woning te vervallen.

Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van de nieuwe woning mogelijk gemaakt.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 1 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:

 • de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde.

Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00190-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00190-/NL.IMRO.0243.BP00190-0002) of op de pagina Hierden Dorp.

Ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp – Hessenweg 2

Het ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp – Hessenweg 2 maakt, na splitsing van het perceel Hessenweg 2, de bouw van een nieuwe vrijstaande woning mogelijk.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 1 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00186-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00186-/NL.IMRO.0243.BP00186-0002) of op de pagina Hierden Dorp.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 26-04-2017: Krommekamp, Stadshagenkamp en Broeklaan meerdere nummers, 3848 in Harderwijk, voor het gedeeltelijk slopen van de woning.
 • 4-05-2017: Krommekamp 59, 3848 CB in Harderwijk, voor het slopen van een bakhuis.
 • 8-05-2017: Emdenmeen 54, 3844 ED in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit de woning.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Splitsen woningen Harderwijk

Burgemeester en wethouders willen de mogelijkheid bieden om een woning te kunnen splitsen in appartementen. Het gaat hier specifiek om woningen binnen de bebouwde kom van Harderwijk. Op dit moment zijn een aantal woningen bij de gemeente bekend die zonder de benodigde vergunning gesplitst zijn. Op 23 mei heeft het college van burgemeester en wethouders besloten legalisatie voor deze woningen mogelijk te maken. Bij het college besluit is een adressenlijst bijgevoegd om welke adressen het gaat.

Om te voorkomen dat het splitsen van een woning ten koste gaat van de leefbaarheid van de buurt heeft het college ook besloten om een beleidsregel op te stellen waar nieuwe aanvragen aan getoetst kunnen worden om daarmee de leefbaarheid te waarborgen. Deze concept beleidsregel Splitsen woningen Harderwijk ligt voor 6 weken ter inzage bij de Stadswinkel van het stadhuis. Belangstellenden kunnen tot 12 juli hun reactie geven. Informatie, Domein Ruimte, dhr. F. van der Spek, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Zeppelinstraat 1 (concept): bedrijfshal; 2-7-2017

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden