Officiële publicaties week 22 (29-05-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 14-5-2019 Fokko Kortlanglaan 155: vlaggenmast
 • 15-5-2019 Jonkheer Sandberglaan 34: speelhuis
 • 16-5-2019 Bellstraat 8: inrit
 • 16-5-2019 Boekhorstlaan 1: hekwerk in strijd regels ro
 • 16-5-2019 Langezand 18: veranda
 • 17-5-2019 Luttekepoortstraat 10: splitsen pand en slopen
 • 17-5-2019 Kweekgrasdreef 11: carport in strijd regels ro
 • 13-5-2019 Deventerweg 9: reclame (4x)
 • 20-5-2019 Horlosebrink 1: woning en inrit
 • 21-5-2019 Bliksdam 2: carport in strijd regels ro
 • 21-5-2019 Kennedylaan 54: erfafscheiding
 • 20-5-2019 Oranjelaan 71: 10 zonnepanelen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 17-5-2019 Mecklenburglaan 78: inrit
 • 17-5-2019 Bruggestraat 51: gebruik pand in strijd regels ro
 • 20-5-2019 Boekhorstlaan 1: hekwerk in strijd regels ro
 • 22-5-2019 Parallelweg 26-40: kappen 18 bomen
 • 22-5-2019 Bellstraat 8: inrit
 • 22-5-2019 Zuiderzeestraatweg 81: legaliseren bijgebouwen (gm)
 • 23-5-2019 Kweekgrasdreef 11: carport in strijd regels ro
 • 24-5-2019 Leuvenumseweg 70: aanpassen bestaande zomerkennels en speelweiden
 • 24-5-2019 Weiburglaan 1: tijdelijk woonverblijf in strijd regels ro
 • 24-5-2019 Drielander A28: overkapping t.b.v. energielaadpunt in strijd regels ro
 • 24-5-2019 Vischmarkt 59: verbouwen woonhuis

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Pascalstraat 6: autostalling in strijd regels ro; 19-7-2019

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • op de Bazuindreef in de nabijheid van de Fagotdreef een algemene gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen en verderop in de buurt van het kinderdagverblijf naast de ingang van het appartementencomplex een nieuwe plaats aan te leggen;
 • de gehandicaptenparkeerplaatsen op de Luttekepoortstraat nabij de rotonde met de Bleek deels te verplaatsen en 2 extra plaatsen aan te leggen; en
 • op de Van Maerlantlaan nabij de Coornhertstraat een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen.

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen deze besluiten een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 0341 411 911.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • Friethuys Majo, Bruggestraat 51, 3841 CM Harderwijk. De vergunning is verzonden op 27-5-2019.

De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen van 28 mei 2019 tot en met 9 juli 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten. 

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteiten besluit ontvangen:

 • 24-4-2019: Verhuisbedrijf Van Beek Lorentz III Bellstraat hoek Braillestraat in Harderwijk voor het starten van een verhuisbedrijf
 • 30-4-2019: Glas in lood Koos Reijers, Overveld 18, 3848 BT in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf voor het plaatsen van ruiten  en het ambachtelijk maken van glas-in-lood
 • 2-5-2019: Intern B.V., Overveld 19, 3848 BT in Harderwijk, voor het melden van het, per 25-2-2014, niet meer in bezit hebben van de panden 20 en 22

De volgende melding sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 14-5-2019: Constantijn Huygenslaan 1, 3842 HA in Harderwijk voor het slopen van een sportzaal

De volgende melding maatwerkvoorschrift ontvangen:

 • 13-3-2019: opleggen maatwerkvoorschriften Banketbakkerij Zuidam Nassaulaan 16, 3843 DC in Harderwijk voor het vethoudende afvalwater wordt, in tegenstelling tot hetgeen vermeld in artikel 3.131, lid 4 van het Activiteitenbesluit, voorafgaand aan de vermenging met ander niet-vethoudend afvalwater niet geleid door een vetafscheider en slibvangput

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Partiële herziening toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz

De gemeenteraad heeft op 16 mei het bestemmingsplan Partiële herziening toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een gedeeltelijk wijziging van het bestemmingsplan Toedeling geluidruimte bedrijventerrein Lorentz. Daarmee komt ook voor het nieuwe deel van het bedrijventerrein Lorentz III een doelmatige toedeling van de geluidruimte tot stand en wordt voldoende geluidruimte aan (toekomstige) bedrijven op Lorentz III geboden. Het plangebied omvat enkele delen van Lorentz III en wordt globaal begrensd door de Kromme Meen in het noorden, het buitengebied van Hierden in het oosten, de lintbebouwing aan de Zuiderzeestraatweg in het zuiden en de Newtonweg in het zuidwesten.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 30 mei gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00227-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00227-/NL.IMRO.0243.BP00227-0002) of op de pagina Lorentz.

Parkeren tijdens Aaltjesdagen

De gemeente heeft een aanvraag evenementenvergunning ontvangen voor het evenement Aaltjesdagen dat van vrijdag 7 tot en met zondag 9 juni in en rondom de binnenstad van Harderwijk wordt georganiseerd. De parkeerplaats P1 Havendijk wordt voor dit evenement gebruikt. Parkeerplaats P1 is van vrijdagochtend 7 juni 2019 07.00 uur tot en met zaterdag 8 juni 2019 24.00 uur afgesloten. U kunt parkeren op P2 Ir.  Lelykade. Wanneer P2 vol is, kunt u parkeren op P3 Flevoweg.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden