Officiële publicaties week 22 (27-05-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 15-5-2020 Lageweg 26: uitbreiden woning met erker
 • 15-5-2020 Nassaulaan 24: aanpassen constructie
 • 15-5-2020 Boslaan 2a- 53: schuur
 • 16-5-2020 Stationslaan 35: vervangen bijgebouw in strijd regels ro
 • 15-5-2020 Hofdijkstraat: kappen 6 bomen
 • 16-5-2020 Grevenhofsweg 1b: inrit
 • 18-5-2020 Beekhuizerweg 11: paardenbak
 • 13-5-2020 Parallelweg 26-171: vervangen recreatiewoning

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 18-5-2020 Smeepoortenbrink 18: verbouwen bovenwoning
 • 18-5-2020 Langezand 97 (kavel Q): woning
 • 18-5-2020 Havendijk 1a: uitbreiden bedrijfsruimte
 • 19-5-2020 Vijhestraat 9-1: renoveren brandwerende opbouw
 • 19-5-2020 Laan Der Verenigde Naties 22: plaatsen dakkapel en vergroten dakkapel
 • 20-5-2020 Groene Zoom: 15 woningen in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • 1 van de 3 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen links naast de ingang van het appartementencomplex aan het St. Janshof op te heffen wegens niet gebruik
 • Een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen ter hoogte van het adres Van Schendelstraat 22

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Zeebuurt – De Harder 2020

Het ontwerpbestemmingsplan Zeebuurt – De Harder 2020 is het planologisch juridisch kader voor het herontwikkelingsgebied De Harder. Dit plan voorziet in de bouw 110 appartementen, een tweetal supermarkten, een bouwmarkt en een woonwinkel en de eerder vergunde McDonalds wordt opgenomen. Daarnaast wordt er met dit plan geregeld dat zich op de huidige plek van de supermarkt op het bedrijventerrein Lorentz geen nieuwe supermarkt kan vestigen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 28 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan iedereen over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. W. van Santen, tel. (0341) 411 417.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00119-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: digitaleplannen.nl/0243/) of op de pagina Zeebuurt.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 28-4-2020: Markt 17, 3841 CE Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een appartement
 • 14-5-2020: Hondegatstraat 11 A, 11 B, 11 C, 11 D en 13, 3841 CG Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een winkel/woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een exploitatievergunning heeft verleend:

 • Speeltuin- en buurtvereniging Havenkwartier, Burgemeester Kemperstraat 7 te Harderwijk. Deze vergunning is verzonden op 18 mei 2020

De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf 27 mei tot en 30 juni 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten, van de afdeling vergunningverlening, via tel. (0341) 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden