Officiële publicaties week 23 (07-06-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 29-5-2017 Busken Huetlaan 2: uitbreiden Petrakerk in strijd regels ro
 • 25-5-2017 Groentjesweg 4: nokverhoging
 • 23-5-2017 Parallelweg 26-137: kappen 10 bomen
 • 24-5-2017 Waterfront kavel B: woning

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 29-5-2017 Bovenweg 2: verbouwen woning
 • 29-5-2017 Schippersmeen 77: dakkapel (voorzijde)
 • 29-5-2017 Academiestraat 7: veranderen rijksmonument
 • 29-5-2017 Tabaksweg 15: wijzigen gebruik schuur in b&b in strijd regels ro
 • 29-5-2017 Simon Vestdijkstraat 38: dakkapel (voorzijde)
 • 29-5-2017 Zeppelinstraat 1: bedrijfshal en uitrit
 • 29-5-2017 Woldbergerhout 15: kozijn in zijgevel
 • 29-5-2017 Industrieweg 6: wijzigen brandcompartimentering
 • 29-5-2017 Gelreweg 3: gebruik pand in strijd regels ro
 • 30-5-2017 Groot Sypel: herinrichten sportpark
 • 30-5-2017 Zuiderbreedte 11: reclame (1 uiting)
 • 30-5-2017 Zandlaan 7a: opslagruimte in strijd regels ro
 • 30-5-2017 Robbenzand 73: woning
 • 30-5-2017 Horsterhout: kappen 3 bomen
 • 30-5-2017 Mecklenburglaan 74: inrit
 • 30-5-2017 Korhoenlaan 1-3: kappen 3 bomen
 • 30-5-2017 Luttekepoortstraat 33: uitbreiden woning
 • 30-5-2017 Ceintuurbaan 2-20: 6 dakramen in gem. monument
 • 31-5-2017 Vijhestraat 34: reclame (1 uiting)
 • 31-5-2017 Korhoenlaan 1-143: kappen 4 bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Ontwerp Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017

De burgemeester maakt bekend dat hij het voornemen heeft om het ontwerp “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” vast te stellen. Het ontwerp “Coffeeshopbeleid Harderwijk 2017” ligt vanaf morgen gedurende een periode van 4 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het Stadhuis (van donderdag 8 juni 2017 tot en met woensdag 5 juli 2017). Het ontwerp beleid is ook in te zien op de pagina Beleidsregels. 

Zienswijzen:

Gedurende deze periode is het mogelijk om bij de burgemeester een zienswijze over het beleid in te dienen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met domein Bestuur en Organisatie, mevr. Groen, tel. 411 911.

Ingediende zienswijzen zullen betrokken worden bij de besluitvorming door de burgemeester, die de bevoegdheid heeft tot het vaststellen van het Coffeeshopbeleid.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 14-04-2017: Total Packaging Factory B.V., Industrieweg 6, 3846 BC in Harderwijk, voor het oprichten van het bedrijf: vervaardigen van kartonnen en kunststof verpakkingen.

En de volgende melding op grond van het sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 9-05-2017: Kerkplein 4, 3841 EC in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van de bestaande bebouwing.
 • 9-05-2017: Verkeersweg 9, 3842 LD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 23-05-2017: Bovenweg 2, 3849 NK in Hierden, voor het slopen van een woning.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Stephensonstraat: bedrijfspand; 13-7-2017

Beheersverordening Lorentz III 2017

De beheersverordening Lorentz III 2017 is op 1 juni door de gemeenteraad vastgesteld. Met de beheersverordening wordt de bestaande ruimtelijke structuur in een juridisch-planologisch kader vastgelegd. Het ruimtelijke beleid voor dit plangebied dat nu is neergelegd in het bestemmingsplan

Lorentz-oost, wordt vervangen door deze beheersverordening. De bestaande rechten en plichten blijven in stand  en er worden geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt.

Het plangebied is globaal gelegen tussen de Newtonweg, Ooster Mheenpad, Kleine Mheenweg en Zuiderzeestraatweg, met dien verstande dat de percelen aan de Zuiderzeestraatweg niet meegenomen worden. Deze percelen zijn al meegenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2014.

De beheersverordening Lorentz III 2017 treedt de dag na publicatie in werking en ligt met ingang van 8 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de beheersverordening is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, dhr. P. Mulder, tel. 411 911. De stukken zijn ook terug te vinden op de wijkpagina Industrieterrein Lorentz. Het plan (NL.IMRO.0243.BV00194-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden kunt u vinden via: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BV00194-/NL.IMRO.0243.BV00194-0001.

Instellen stopverbod gedeelte Drift bij Weideheem

De gemeente heeft besloten om een stopverbod in te stellen tegenover zorgcentrum Weideheem in de Drift aan de noordoostzijde over een lengte van ongeveer 38 meter door het aanbrengen van een gele doorgetrokken streep.

Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Besluit Naamgeving

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij, na advies van de commissie Naamgeving, de volgende namen hebben vastgesteld voor de openbare ruimte. En ten behoeve van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) de geometrie heeft vastgesteld van: Molensteeg, Dotterbloempad, Vrouwenzand, Vrouwenzandhof, Breezand.

Ten behoeven van de BAG het wijzigen en vaststellen van de geometrie van:

Sleutelbloemdreef, Paardenbloemdreef, Langezand, Langezandhof, Vogelzand, Vogelzandhof, Spaanderbank, Spaanderbankhof, Stationslaan, Horlosebrink.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden