Officiële publicaties week 23 (06-06-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 24-5-2018 Hanekamp 140: dakkapel voorzijde woning
 • 27-5-2018 Rooseveltlaan 13: kappen 7 bomen
 • 25-5-2018 Deventerweg 2A: ontheffing schenken alcoholische dranken (strijdig gebruik) 28-5-2018 Harderweide fase I: 40 huurwoningen in strijd regels ro
 • 28-5-2018 Harderweide fase E t/m H: 92 woningen (80 koop en 12 huur) in strijd regels ro
 • 28-5-2018 Harderweide kv. 26: woning in strijd regels ro en inrit
 • 28-5-2018 Ceintuurbaan 4-65: terrasoverkapping
 • 30-5-2018 Harderweide kv. 33: woning en uitrit
 • 30-5-2018 Weisteeg 6: strijdig gebruik van het pand

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 24-5-2018 Kerkstraat 10: zonnepanelen op gemeentelijk monument
 • 25-5-2018 Roemer Visscherstraat 10: veranderen kozijn (voorzijde)
 • 25-5-2018 Zuiderzeestraatweg 95: woning en inrit
 • 28-5-2018 Korhoenlaan 1-32: kappen 2 bomen
 • 28-5-2018 Braillestraat 5: inrit 28-5-2018 Markt 1: loods
 • 28-5-2018 Beekweg 10: kappen 2 bomen
 • 28-5-2018 Buiten de Bruggepoort 3: inrichten terras in strijd regels ro
 • 28-5-2018 Goede Reede 1 en 1A: bedrijfspand
 • 29-5-2018 Horlosebrink 7: wijzigen pannendak naar rietendak
 • 29-5-2018 Sonnevancklaan 22: houtopslag, carport, zonnepanelen, kappen 4 bomen en veranderen uitrit
 • 30-5-2018 Paardenbloemdreef 18: woning
 • 30-5-2018 Strandboulevard West 2: inrichten terras
 • 31-5-2018 Paardenbloemdreef 15: balkon op plat dak
 • 31-5-2018 Paardenbloemdreef 31: woning

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 28-05-2018 Biezenplein 4: vergunning brandveiliggebruik uitbreiding school. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Aanwijzingsbesluit toezichthouder exploitatievergunning coffeeshop

De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat hij op 1 juni heeft besloten om de heer R. Hoogendijk, werkzaam bij het domein Bestuur & Organisatie, aan te wijzen als ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van de exploitatievergunning die verleend is voor de coffeeshop aan de Vijhestraat 3 te Harderwijk.

Het aanwijzingsbesluit ligt gedurende 6 weken na deze publicatie ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis en is te raadplegen op de pagina Beleidsregels. Meer informatie over dit aanwijzingsbesluit: mevr. M. Huisman, domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

Opheffen gehandicaptenparkeerplaats Grote Marktstraat 35

De gemeente heeft besloten om de algemene gehandicaptenparkeerplaats nabij het adres Grote Marktstraat 35 te verwijderen. Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Deventerweg 8A: splitsen pand in strijd regels ro; 16-8-2018 ex v.o.s.

Ontwerpomgevingsvergunning Friesegracht – Johanniterlaan 1

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een appartementencomplex op de locatie van het voormalige postkantoor aan de Johanniterlaan 1 te Harderwijk.

Ontwerpbesluit hogere waarde:

Ten behoeve van de omgevingsvergunning is ook een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van het appartementencomplex mogelijk gemaakt. De ontwerpomgevingsvergunning Friesegracht – Johanniterlaan 1 het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 7 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met domein Ruimte, mevr. T. Wendt, tel. 411 911.

De ontwerpomgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00212-0001) kunt u ook raadplegen op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00212-/NL.IMRO.0243.PB00212-0001). Het ontwerp is ook in te zien op de paginaFriesegracht.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mevr. M. Haverkamp, tel. 411 911.

Verleende Drank- en Horecawet

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande onderneming een drank- en horecavergunning heeft verleend:

 • Kokki's, Strandboulevard Oost 16a, 3841  AB Harderwijk. De vergunning is uitgereikt op 29-05-2018.

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:

 • Kokki's, Strandboulevard Oost 16a, 3841  AB Harderwijk. De vergunning is uitgereikt op 29-05-2018.

Verleende Terrasvergunningen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 2.10 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een terrasvergunning hebben verleend:

 • Hotel Allure Lounge & Dinner, Strandboulevard West 2-6, 3841 CS  Harderwijk, De vergunning is uitgereikt op 30-05-2018
 • Cafetaria Atlantic, Strandboulevard West 14, 3841 CS Harderwijk. De Vergunning is uitgereikt op 30-05-2018

De 3 bovenstaande verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 6 juni tot en met 18 juli ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Wanneer u de stukken wilt inzien buiten kantoortijden kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Concept Verordening Winkeltijden Harderwijk (naar aanleiding van coalitieakkoord 2018)

Donderdag 24 mei heeft de gemeenteraad gesproken over het coalitieakkoord 2018 – 2022: Aanpakken met Ambitie. In dit coalitieakkoord staat beschreven dat supermarkten, bouwmarkten en tuincentra elke zondag tussen 12.00 en 18.00 uur geopend mogen zijn. In de definitieve uitwerking, ook in juridische zin, ten aanzien van bouwmarkten en tuincentra heeft dit erin geresulteerd dat bepaalde branches (warenhuizen, keukenwinkels, woonwinkels en artikelen voor woninginrichting) op de PDV locaties (Deventerweg, Zuiderbreedte of Marie Curiestraat) elke zondag geopend mogen zijn. Voor de overige winkels in Harderwijk geldt een maximum van 26 openstellingen op zondag per jaar met als uitgangspunten:

 •      één zondag per maand
 •      intensivering van het aantal zondag openstellingen in het toeristenseizoen en in de maand december
 •      maximaal 5 zondag openstellingen vrij in te vullen gekoppeld aan een evenement

Om de genoemde opstelling van de winkels mogelijk te maken is er een concept Verordening Winkeltijden Harderwijk opgesteld die deze openstelling regelt.

De concept Verordening Winkeltijden Harderwijk ligt tot en met woensdag 4 juli gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzagetermijn kan een ieder omtrent de concept Verordening Winkeltijden Harderwijk schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. S. van Itegem, tel. 411 911 of per email s.vanitegem@harderwijk.nl.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden