Officiële publicaties week 23 (05-06-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 23-5-2019 Korenbloemdreef 52: dakkapel (voorzijde)
 • 27-5-2019 Mozartdreef 46: aanbouw op verdieping
 • 22-5-2019 Dennenlaan 49: uitbreiden woning met erker
 • 28-5-2019 Vondellaan 23: uitbreiden garage
 • 28-5-2019 Daltonstraat 21: reclame

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 27-5-2019 Jonkheer Sandberglaan 34: speelhuis
 • 27-5-2019 Langezand 18: veranda
 • 28-5-2019 Fahrenheitstraat 62: wijzigen aanzicht gevel
 • 28-5-2019 Pascalstraat 6: autostalling in strijd regels ro
 • 28-5-2019 Ooster Mheenweg 56: dakopbouw

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 27-5-2019 Smeepoortstraat 25: wijzigen bestemming
 • 28-5-2019 Vijhestraat 34: opnieuw in gebruik nemen appartement

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

 • 27-5-2019 Guido Gezellelaan 255: vergunning brandveiliggebruik. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
 • 27-5-2019 Annie M.G. Schmidtlaan 11: vergunning brandveiliggebruik. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • de busroute op industrieterrein Lorentz III te wijzigen en – onder andere - nieuwe bushaltes en een bussluis in te stellen vanaf de Kleine Mheenweg te Hierden via het Braillepad en andere wegen op Lorentz III
 • een parkeerverbod in te stellen tijdens de nieuwe weekmarkt op P2 (Tonselsedreef) bij winkelcentrum Drielanden

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Kennisgeving weekmarkt Drielanden

Dinsdag 28 mei heeft het college op basis van de marktverordening een tweede weekmarkt aangewezen, zijnde een weekmarkt op woensdagochtend gelegen op P2 bij wijkwinkelcentrum Drielanden.

Voor deze weekmarkt is een afzonderlijke brancheringslijst opgesteld en een systeem van toewijzing bepaald. De toegestane branches zijn: vis, kip, zuivelproducten, Vietnamese snacks, schoenen en stoffen. Informatie: mevr. H. Annink, tel. 411 911 of per mail via h.annnink@harderwijk.nl.

Bekendmaking ophalen brief

De burgemeester maakt hierbij bekend een brief met een besluit kenbaar te willen maken aan de heer S. Khottour, geboortedatum 25 april 1990. Deze brief is door geadresseerde op vertoon van een geldig legitimatiebewijs af te halen bij de receptie van het Huis van de Stad tot uiterlijk donderdag 18 juli. Informatie, Domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Ceintuurbaan 2-90: vergunning brandveiliggebruik

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 juni 2019 gedurende 6 weken tot aan 24 juli ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden