Officiële publicaties week 23 (03-06-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 20-5-2020 Marconistraat 7: vervangen sectionaaldeur
 • 19-5-2020 tussen Overkampsweg en Berkenboomsweg: schuilstal
 • 19-5-2020 Strandboulevard Oost 14: verbouwen pand tegen stadsmuur (RM)
 • 20-5-2020 J.P. Heyelaan 54: inrit
 • 20-5-2020 Ruimelsdwarsweg 4 concept: inrit
 • 25-5-2020 Nassaulaan 30: dakkapel (voorzijde) en nokverhoging (achterzijde)
 • 25-5-2020 Binnenweg 1a : kap- en veeschuur

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 25-5-2020 Bernhardlaan 2 t/m 10: renoveren 5 woningen
 • 25-5-2020 Wolleweverstraat 12: reclame (2 stuks)
 • 25-5-2020 Strandboulevard Oost 16: trafo-station
 • 26-5-2020 Mastmeen 57: dakrenovatie
 • 26-5-2020 Duinweg 1: vervangen dakbeschot
 • 26-5-2020 Marconistraat 7: vervangen sectionaaldeur
 • 26-5-2020 Strekdam 72 t/m 90: vervangen borstwering door glazen balustrade
 • 27-5-2020 Knardijk West 6 t/m 12: vestigen bouwmarkt in strijd regels ro

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om een oplaadpunt met 2 gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen nabij de locatie Braambergerhout, zijkant adres Bakenbergerhout 61.

Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. (0341) 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 19-5-2020: Goeman Borgesiuslaan, kadaster 7133 D in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van 21 woningen
 • 15-5-2020: Wijtgraaf 35, 3849 PM in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een woonhuis en schuren

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandig ondernemers gemeente Harderwijk

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de raad op 28 mei heeft besloten tot vaststelling van de ‘Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandig ondernemers gemeente Harderwijk’. Op basis van deze verordening  kan een zelfstandig ondernemer die aan de in deze verordening genoemde voorwaarden voldoet, tijdelijke financiële ondersteuning verkrijgen in de vorm van een renteloze lening met een looptijd van twee jaar, tot een bedrag van maximaal € 5.000,00. De verordening treedt in werking de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad.  De verordening ligt ter inzage in de Stadswinkel. De verordening is digitaal te raadplegen op de pagina Regelgeving en op de website www.overheid.nl (zodra die daar beschikbaar is).

Aanvulling Mandaatbesluit Harderwijk 2015 met ‘Bevoegdhedenregister Meerinzicht mei 2020’

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat hij en de burgemeester, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, op 26 mei hebben besloten om het bevoegdhedenregister behorende bij het ‘Mandaatbesluit Harderwijk 2015’ aan te vullen met het ‘Bevoegdhedenregister Meerinzicht mei 2020 (uitvoering tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandig ondernemers gemeente Harderwijk)’ en deze vast te stellen. Met deze aanvulling worden de bevoegdheden in het kader van de uitvoering van de ‘Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandig ondernemers gemeente Harderwijk’ gemandateerd aan het bestuur, de directieraad, de directeur Domein Sociaal en de afdelingshoofden Domein Sociaal van Meerinzicht, met de mogelijkheid van ondermandaat. De inwerkingtreding van dit besluit is bepaald op het tijdstip van inwerkingtreding van de ‘Tijdelijke verordening COVID-19 noodfonds zelfstandig ondernemers gemeente Harderwijk’. Dit besluit ligt ter inzage in de Stadswinkel en is digitaal te raadplegen op de pagina Beleidsregels.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Bruggestraat 18: veranderen pand (GM); 20 juli 2020

Ontwerpomgevingsvergunning Waterfront – Havenkantoor Havendam

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een havenkantoor aan de Havendam. In het havenkantoor wordt op één locatie zowel de kantoorfunctie als de sanitaire voorzieningen voor havenpassanten onder gebracht. De locatie is gelegen vlakbij de Boulevard, naast de brug naar het Waterfront en in het verlengde van de straat Grote Oosterwijck (kadastraal sectie E nr. 6232).

De ontwerpomgevingsvergunning Waterfront – Havenkantoor Havendam ligt met ingang van 4 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. K. Kamphorst, tel. (0341) 411 911.

De ontwerpomgevingsvergunning kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden:www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0243.OV00260-0001). Het ontwerp (NL.IMRO.0243.OV00260-0001) is ook in te zien op de wijkpagina Waterfront.

Kennisgeving notitie onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 mei 2020 besloten om het onderwijsachterstandenbeleid vast te stellen. Onderwijsachterstanden komen doorgaans tot uiting over een breed front van vaardigheden. In de loop der jaren is de nadruk vooral komen te liggen op taalachterstand en de oorzaken daarvan. Het doel van het onderwijsachterstandenbeleid is het verminderen of voorkomen van onderwijsachterstanden op grond van sociale, economische en/of culturele factoren, zodat elk kind zijn of haar potentie ten volle kan benutten. Het gaat hierbij om kinderen die ‘onderpresteren’ ten opzichte van hun potentie, niet om zorgleerlingen met lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. In het onderwijsachterstandenbeleid staat beschreven waar de komende periode tot en met 2022 de aandacht op gericht is. Voor meer informatie kunt u per mail terecht bij Renée van der Ruyt via r.vanderruyt@harderwijk.nl.

Ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand

Met het ontwerpbestemmingsplan Zuidelijke Stadsrand wordt een actueel, helder en toegankelijk ruimtelijk kader gecreëerd. Binnen dit kader is een balans gevonden tussen enerzijds het bieden van voldoende mogelijkheden om de woon en/of werkomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid ten behoeve van de handhaving van bestaande gebruik- en bouwrechten. Het bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend van karakter.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 4 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met domein Ruimte, dhr. H. Nienhuis, tel. (0341) 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00163-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0243.BP00163-0002) of op de wijkpagina Buitengebied.

Actualisatie Beleidsregel bepalen bouwkosten omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben op 19 mei jl. de actualisatie van de beleidsregel bepalen bouwkosten omgevingsvergunning  vastgesteld. De beleidsregel heeft tot doel een objectief toetsingskader te creëren voor het controleren van opgegeven bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning. De beleidsregel ligt met ingang van 4 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de beleidsnotitie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, dhr. G. Westerink, tel. (0341) 411 911. De beleidsnotitie is ook in te zien op de pagina Beleidsregels.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden