Officiële publicaties week 24 (14-06-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 31-5-2017 Goede Reede 3: reclame en vlaggenmasten (6 objecten)
 • 31-5-2017 Nobelstraat 43: tijdelijke bedrijfsloods
 • 31-5-2017 Paardenbloemdreef 29 (concept): woning
 • 31-5-2017 Bruggestraat 14, 16, 16A t/m 16D: verbouwen pand (4 app. en poolcentrum) in strijd regels ro
 • 6-6-2017 Korhoenlaan 1-87: kappen 4 bomen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 1-6-2017 Knarweg 4: kunstwerk in strijd regels ro
 • 1-6-2017 Bluesdreef 12: verbouwen woning en schuur
 • 1-6-2017 Industrieweg 13A: interne verbouwing, verplaatsen entree en maken van een doorgang
 • 1-6-2017 Boslaan 2-7: kappen 9 bomen
 • 7-6-2017 Van Maerlantlaan 44: opslag en detailhandel in strijd regels ro
 • 7-6-2017 Lage Enkweg 15: schuur in strijd regels ro
 • 7-6-2017 Oltmansstraat 1: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 8-6-2017 Eekhoornlaan 2: kappen 3 bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Podiumspektakel 29/30 juni

Op donderdag 29 juni, vrijdag 30 juni en zaterdag 1 juli tussen 20.30 en 23.00 uur wordt op het Kloosterplein te Harderwijk het  theaterstuk Podiumspektakel opgevoerd. Op maandag 26 juni begint de opbouw, op dinsdag 27 juni overdag wordt het geluid getest en op woensdagavond 28 juni vindt de generale repetitie plaats. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 21 juni 2017 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel 411 911. 

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding ontvangen:

 • 1-06-2017: Hofdijkstraat 156, 3842 ZP in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 15-05-2017: school De Lelie Harderwijk, Thorbeckelaan 49, 3842 DP in Harderwijk, voor het slopen van een schoolgebouw.
 • 18-05-2017: Donkerstraat 53-55, 3841 CB in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een winkel.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Ontwerpwijzigingsplan Drielanden–Fokko Kortlanglaan 151

In het geldende bestemmingsplan Drielanden - Groene Zoom is voor de locatie Fokko Kortlanglaan 151 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Met gebruikmaking van deze wijzigingsbevoegdheid maakt het wijzigingsplan Drielanden–Fokko Kortlanglaan 151 de bouw van één nieuwe woning op het perceel mogelijk.

Ontwerpbesluit hogere waarde:

Ten behoeve van het wijzigingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 4.10 Besluit geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van de nieuwe woning mogelijk gemaakt.

Het ontwerpwijzigingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 15 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.WP00183-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.WP00183-/NL.IMRO.0243.WP00183-0001) of op de wijkpagina Drielanden.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van het plan is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Parallelweg 26-221: oprichten recreatiewoning in strijd regels ro; 19-7-2017.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden