Officiële publicaties week 24 (12-06-2019)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 28-5-2019 Lageweg: kap bomen
 • 29-5-2019 Vondellaan 6: raam in voorgevel
 • 29-5-2019 Archimedesstraat 5: verplaatsen 3 bomen
 • 31-5-2019 Vijhestraat 34: bewoonbaar maken appartement boven horeca
 • 1-6-2019 79 huurwoningen div. locaties: renoveren kap 79 huurwoningen
 • 3-6-2019 Plantage 12: wijzigen gevel (GM)
 • 4-6-2019 Lageweg: inrit
 • 3-6-2019 Straat van Sevenhuysen 4: isoleren glas in lood ramen (RM)
 • 28-5-2019 Korhoenlaan 2: receptiegebouw
 • 4-6-2019 Veldkersmeen 50: uitbouwen woning (voorzijde)
 • 29-5-2019 Urkpad 11: erker

Aanvraag om omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

 • 4-6-2019 Slingerbos 1: verplaatsen lichtmasten

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 3-6-2019 Korenbloemdreef 52: dakkapel (voorzijde)
 • 3-6-2019 Parkweg 6: herinrichting sportpark Groot Sypel
 • 4-6-2019 Vischmarkt 6: vervangen parasols in strijd regels RO
 • 5-6-2019 Bliksdam 2: carport in strijd regels RO
 • 5-6-2019 Jac. Perkstraat 3: erker
 • 6-6-2019 Mozartdreef 46: aanbouw op verdieping
 • 6-6-2019 Muidenbrink 6: dakkapel (voorzijde)
 • 6-6-2019 Parallelweg 26 -111: kappen 20 bomen

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Bestemmingsplan Buitengebied – Glindweg 8

De gemeenteraad heeft op 6 juni het bestemmingsplan Buitengebied – Glindweg 8 vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om met de rood-voor-rood regeling de bestaande boerderij voor dubbele bewoning om te zetten naar een vrijstaande woning en tevens een nieuwe vrijstaande woning en twee-onder-een-kapwoning te realiseren.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 20 juni gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:

 •  die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00213-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00213-/NL.IMRO.0243.BP00213-0002/ of op de pagina Buitengebied.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Einsteinstraat 5: vervangen transportbanden en bouwen 1 nieuwe band; 30-7-2019

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 • Kerkplein 1: conserveren van gewelf en muurschilderingen rijksmonument.
 • Buys Ballotstraat 7: wijzigen inrichting (milieu).

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 april gedurende 6 weken tot en met 24 juli ter inzage in het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is

Bestemmingsplan Hierden Dorp–Ooster Mheenweg

Het bestemmingsplan Hierden Dorp–Ooster Mheenweg is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00224-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00224-/NL.IMRO.0243.BP00224-0002/) of op de pagina Hierden Dorp. Informatie: Domein Ruimte, dhr. D. van der Hoeven, tel. 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • Een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen aan de achterzijde van het adres Weidemeesterlaan 17 op het Roos- en Doornhof; en
 • Het verkeersbesluit van 3 april 2019 (Zie: Stcrt. 2019-18003) in te trekken en de gereserveerde parkeerplaats voor een laadpaal aan de noordwestzijde van de Berkenlaan aan te leggen en niet aan de zuidwestzijde tegenover nr. 7.

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:

 • 7-5-2019: Kwikfit Verkeersweg 59, 3842 LE in Harderwijk voor het starten van het bedrijf in handel in en montage van automobiel-accessoires

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 1-6-2019: 79 huurwoningen aan de van Geunslaan, Scheidiuslaan, Deventerweg, Bondamlaan, Bosschalaan en Julianalaan in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van bestaande asbesthoudende daken
 • 22-5-2019: Wouterskampen 21, 3849 BA in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 22-5-2019: Friesegracht 45, 3841 GN in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een dak
 • 31-5-2019: The Lotus Lounge, Hondegatstraat 6, 3841 CG in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een schuur

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden