Officiële publicaties week 24 (10-06-2020)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

 • 26-5-2020 Dorpshuisweg 4: kappen 1 boom
 • 26-5-2020 Hoogstraat 3: veranderen kap
 • 29-5-2020 Busken Huetlaan, Van Alphenstraat, J.P. Heijelaan: renoveren 32 woningen in strijd regels ro
 • 2-6-2020 Nobelstraat: bedrijfspand, reclame (1x) en uitrit
 • 2-6-2020 Plantage 10: balkon
 • 2-6-2020 Duimsweg 2: bijgebouwen in strijd regels ro
 • 28-5-2020 Snippendalseweg 10A: legaliseren schuren
 • 3-6-2020 Stakenbergerhout 15: veranda in strijd regels ro

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)

 • 27-5-2020 Donkerstraat 21: wijzigen reclame (1x)
 • 28-5-2020 Zuiderzeestraatweg: schuilstal
 • 28-5-2020 parkeerterrein Zonneweide (Vuurtorenweg 24): sanitairunit in strijd regels ro
 • 28-5-2020 Parallelweg 26-171: vervangen recreatiewoning
 • 2-6-2020 Grevenhofsweg 1B: inrit
 • 2-6-2020 Wethouder Jansenlaan 90: tijdelijke units poli-apotheek in strijd regels ro
 • 3-6-2020 Zuiderzeestraatweg 79A: isoleren dak
 • 3-6-2020 Lage Enkweg 35: kappen 2 bomen
 • 4-6-2020 Kerkstraat 16: uitbouwen serre en twee dakkapellen
 • 4-6-2020 Duinweg 15: uitbreiden woning en oprichten kapschuur
 • 4-6-2020 Beekhuizerweg 11: paardenbak
 • 4-6-2020 Stortemelk 11: vlonder
 • 4-6-2020 Ir. P. Calandstraat 4: dakkapel (voorzijde)
 • 4-6-2020 Stationslaan 35: vervangen bijgebouw in strijd regels ro

Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 28-05-2020 Hoofdweg 9: inrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedur:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Rectificatie
Actualisatie Beleidsregel bepalen bouwkosten omgevingsvergunning

Met de actualisatie van de beleidsregel bepalen bouwkosten omgevingsvergunning wordt een actueel en objectief toetsingskader gecreëerd voor het controleren van opgegeven bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning.

De ontwerpbeleidsregel ligt met ingang van 11 juni gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Desgewenst kan ook worden volstaan met een mondelinge zienswijze. Informatie: domein Ruimte, dhr. G. Westerink, tel. (0341) 411 911. De ontwerpbeleidsregel is ook in te zien op de pagina Beleidsregels.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 7-5-2020:  DL Holding B.V., Braillestraat 7, 3846 CP in Harderwijk, huidige locatie word uitgebreid met twee magazijnen en kantoren op het aangelegen kavel

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Toevoegen van het zogenaamde ‘winter wonen’ aan de Beleidsregel: handhaving onrechtmatig gebruik van recreatieverblijven op vakantieparken

Vanuit exploitanten van de overblijvende vitale Vakantieparken is verzocht om mogelijkheden om de bedrijfsmatige exploitatie rendabel te houden in de rustige winterperiode. Daarbij zou het dan mogelijk moeten worden om recreatiewoningen anders te mogen gebruiken dan van voor recreatieve verblijfsrecreatie.

Het college wil tegemoetkomen aan het verzoek. Om tevens voldoende handvaten te hebben dit afwijkende gebruik te  reguleren binnen de uitgangspunten van het project Vitale Vakantieparken zijn duidelijk randvoorwaarden gesteld in de deze toevoeging aan het handhavingsbeleid.

Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via de pagina Zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. G. Maatkamp, tel. (0341) 411 911.

Tijdelijke uitbreiding terrassen

Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk tijdelijke extra terrasruimte heeft vergund tot en met 31 oktober 2020. Het betreft de volgende gebieden: de Markt, Smeepoortenbrink 4, Vuldersbrink, Vischmarkt, Strandboulevard en het terrein ingeklemd tussen de Lagune (Dolfinarium) en de Vischpoortbrug. Het betreft een tijdelijke uitbreiding van de terrassen, om met inachtneming van de Covid-19 maatregelen, te kunnen ondernemen. Deze vergunningen zijn verzonden aan betreffende ondernemers op 27, 28 en 29 mei 2020.

De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen tot en met 10 juli 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten, van de afdeling vergunningverlening, via tel. 411 911.

Bent u het niet eens met deze beslissing?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden