Officiële publicaties week 25 (20-06-2018)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 7-6-2018 Bovenweg 8: legaliseren hekwerk
 • 8-6-2018 Celsiusstraat 9: loods
 • 8-6-2018 Waterfront Noordereiland fase 2: oprichten 35 woningen
 • 8-6-2018 Parkweg 8: tijdelijke containers t.b.v. opslag
 • 10-6-2018 Waterfront NE kv D: woning en inrit
 • 11-6-2018 Korhoenlaan 2: receptie gebouw
 • 11-6-2018 Mecklenburglaan 3: verbouwen 1e verdieping van gebouw 30
 • 11-6-2018 brug Waterfront en Houtwal: 2x 3 banieren
 • 12-6-2018 Harderweide kv 39: woning
 • 13-6-2018 Hondegatstraat 3 en 5: plaatsen/vervangen dakkapellen

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via  Contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • 11-06-2018 Duinweg 6: kappen 9 bomen
 • 11-06-2018 Robbenzand 87 (ZE kv H): woning en uitrit
 • 11-06-2018 Nijborgmeen 1: raam
 • 11-06-2018 Grevenhofsweg: kappen 4 bomen
 • 11-06-2018 Keplerstraat 5: bedrijfspand in strijd regels RO en inrit
 • 11-06-2018 Van Leeuwenhoekstraat 20: aanpassen gevel en reclame
 • 11-06-2018 P.C. Boutenslaan (6 flats): groot onderhoud
 • 12-06-2018 Weisteeg 4: tuinhuis in strijd regels RO
 • 14-06-2018 Paardenbloemdreef 39 (kv 33): woning en uitrit

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):
 

 • 13-6-2018 Anne Franklaan 7: vergunning brandveiliggebruik, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend

Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvraag  hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn is 25 juli 2017.

 • Verdaging reguliere procedure - Duinweg 6: het aanleggen van een inrit

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen nabij de adressen Kievitmeen 81 en Anne Franklaan 8;
 • een algemene gehandicaptenparkeerplaats op te heffen nabij het adres Kennedylaan 22.

De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen: Activiteitenbesluit:

 • 6-6-2018: R.S.G. Slingerbos Eisenhowerlaan 59, plaatsen 4 noodlokalen voor 4 jaar.

sloop/asbest:

 • 5-6-2018: Roggelaan 8, verwijderen asbest uit een woning

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Meer informatie: tel. 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden