Officiële publicaties week 25 (17-06-2020)

Aanvragen vergunningen

Reguliere omgevingsvergunning zijn ingekomen voor:

 • 4-6-2020 Parallelweg 26-169: vervangen recreatiewoning 
 • 4-6-2020 Brouwersbosweg 3: herbouwen kapschuur 
 • 4-6-2020 stadsweiden: dakrenovatie 101 woningen in strijd regels ro 
 • 5-6-2020 Metten Gerritskamp 20: dakkapel (achterzijde) 
 • 5-6-2020 Straat Van Sevenhuysen 6: voorzetraam voor glas-in-lood venster (rm) 
 • 6-6-2020 Kweekgrasdreef 3: kapschuur in strijd regels ro 
 • 6-6-2020 Helene Swarthstraat 5: carport 
 • 6-6-2020 Beneluxlaan 58: dakkapellen aan voor- en achterzijde 
 • 6-6-2020 Baanweg26, 28 en 30: veranderen panden in strijd regels ro 
 • 8-6-2020 Veldkersmeen 53: verbouwen schuur in strijd regels ro 
 • 8-6-2020 Swingdreef 39: verhogen deel dak 
 • 8-6-2020 Lage e\Enkweg b2190: schuilstal in strijd regels ro 
 • 8-6-2020 De Wellen: aanleggen walkinn 
 • 9-6-2020 Frisialaan 41: dakkapel (voorzijde) 
 • 9-6-2020 Ceintuurbaan 2-20: 2 dakramen 
 • 4-6-2020 Tuinstraat 48: dakkapel 
 • 10-6-2020 Stadsdennenweg 41: verbreden inrit

Deze plannen kunt u uitsluitend op afspraak inzien bij de afd. Bouwzaken, tel. (0341) 411 250. Voor plannen die alleen betrekking hebben op de activiteit kappen en/of inrit kunt u voor informatie terecht bij de afd. Beheer Openbare Ruimte tel. (0341) 411 333. Tegen ingekomen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dat is pas mogelijk nadat een besluit op de aanvraag is genomen.

Verleende vergunningen

Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • 8-6-2020 Molenweg 25a: schuur in strijd regels ro 
 • 8-6-2020 Vijhestraat 1: interne verbouwing rijksmonument 
 • 8-6-2020 Lorentzkade 2: overkapping sorteerlijn 
 • 8-6-2020 Berkenboomsweg 1: bedrijfswoning met bijgebouw in strijd regels ro 
 • 9-6-2020 Nassaulaan 24: aanpassen constructie 
 • 9-6-2020 Kerkpad: schuilstal in strijd regels ro 
 • 9-6-2020 Nassaulaan 30: dakkapel (voorzijde) en nokverhoging (achterzijde) 
 • 9-6-2020 Ceintuurbaan 4-64: verbouwen woning en bouwen tuinhuis 
 • 9-6-2020 Donkerstraat 1: verbouwen woon-/winkelpand in strijd regels ro 
 • 9-6-2020 Veldkersmeen 53: verbouwen schuur in strijd regels ro 
 • 10-6-2020 Stakenbergerhout 15: veranda in strijd regels ro 
 • 11-6-2020 Ceintuurbaan 4-31: uitbreiden woning in strijd regels ro 
 • 11-6-2020 Horloseweg 6:0 kappen 2 bomen 
 • 11-6-2020 Lorentz III fase 3: kappen 65 bomen 
 • 11-6-2020 Kleine Mheenweg 10: aanpassen gevel (rm) 
 • 11-6-2020 Dorpshuisweg 4: kappen boom

Rechtsbescherming reguliere omgevingsvergunning:
Bent u belanghebbende bij een besluit en kunt u zich niet verenigen met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Bestemmingsplan Waterfront-Zuid – De Eilanden e.o. 

De gemeenteraad heeft op 28 mei het bestemmingsplan Waterfront-Zuid – De Eilanden e.o. ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan schept een actueel, helder en toegankelijk ruimtelijk kader. Binnen dit kader is een balans gevonden tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid ten behoeve van de handhaving van bestaande gebruik- en bouwrechten. Het bestemmingsplan is in hoofdzaak conserverend van karakter. Dat wil zeggen dat de planregeling vooral is gericht op het vastleggen van de bestaande situatie. Het plangebied kent ook enkele nog te ontwikkelen percelen aan de noordzijde van het Noordereiland. Voor deze percelen zijn kavelpaspoorten opgesteld en door B&W vastgesteld in september 2019. In de planregeling is aangesloten bij deze kavelpaspoorten.

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 18 juni gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend.

Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. H. Nienhuis, tel. (0341) 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00209-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0243.BP00209-0002) of op pagina van het Waterfront.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 04-06-2020: Kadastraal perceel 5246 A (Dorphuisweg 4) in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een berging;
 • 27-05-2020: Duinweg 15 in Hierden, voor het slopen van een houthokje;
 • 26-05-2020: Frisialaan 74, 3841 DR in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • 28-05-2020: Parallelweg 19, 3849 MJ in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een schuur.

Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.

Verdaging beslistermijn 

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. 

Verdaging reguliere procedure:

 • Zuiderzeestraatweg 55: starten gastenverblijf in strijd regels ro; 22-7-2020 
 • Molenweg 34: verbouwen woonpark; 25-7-2020

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden