Officiële publicaties week 26 (28-06-2017)

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:

 • 14-6-2017 Horloseweg 20: vernieuwen veldschuur
 • 13-6-2017 Schaffelaarhout 14: carport
 • 14-6-2017 Waterfront zuidereiland: 10 woningen
 • 16-6-2017 Zeggemeen 3: 2 dakkapellen
 • 16-6-2017 Harderweide kavel 18: woning
 • 12-6-2017 Ouverturebaan 1: overkapping op terrein van de Rietmeen in strijd regels ro

Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

 • 16-6-2017 Blokhuis 13: legalisatie pergola en plaatsen tuinbalkon in strijd regels ro
 • 19-6-2017 Korhoenlaan 1-87: kappen 4 bomen
 • 19-6-2017 Waterfront zuidereiland kavel A: inrit
 • 19-6-2017 Brinkvelden fase 1: 62 woningen
 • 20-06-2017 Stephensonstraat 2: bedrijfspand in strijd regels ro
 • 21-06-2017 Kortekamp 35: verhogen dak
 • 22-06-2017 Hoenderkamp 30: uitbreiden woning en bouwen kap op de garage in strijd regels ro
 • 22-06-2017 Stationsplein 8: wijzigen voorgevel en aanbrengen reclame

Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure:

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Beleidsregels toezicht en handhaving Wet op de kansspelen

De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat hij op 23 juni 2017 heeft besloten om beleidsregels vast te stellen voor toezicht en handhaving Wet op de kansspelen. De beleidsregels liggen gedurende 6 weken na deze publicatie ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Ook zijn deze te raadplegen op de pagina Beleidsregels. Meer informatie: mevr. M. Huisman, domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

Verkeersbesluiten 30 km/u-zone in deel Stationslaan en 2 nieuwe laadpalen op P Havendijk-Waterfront

De gemeente heeft besloten om:

 • Een 30 km/u-zone in te stellen in een gedeelte van de Statsionslaan tussen het spoor en de rotonde; en
 • Op het tijdelijke parkeerterrein aan de Havendijk/Burgemeester de Meesterstraat 2 laadpalen met 2 laadpunten en 4 parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen.

De besluiten met tekeningen zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:

 • Vlierburgweg 39: inrit; 8-8-2017
 • Markt 3: terrasschermen, parasols en zonnescherm in strijd regels ro; 17-8-2017

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:

 • 22-03-2017: Mouw Maalderij B.V., Snelliusstraat 15, 3846 BT in Harderwijk, voor het starten van het bedrijf voor het verwerken van specerijen.

De volgende melding op grond van maatwerkvoorschrift ontvangen:

 • 14-04-2017: Total Packaging Factory B.V., Industrieweg 6, 3846 BC in Harderwijk, maatwerkvoorschriften geluid.

De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:

 • 2-06-2017: P.C. Boutenslaan 11, 3842 BA in Harderwijk, voor het slopen en verwijderen van asbest uit woonappartementen.
 • 12-06-2017: Slachterij Ipekci, Buys Ballotstraat 7, 3846 BG in Harderwijk, voor het slopen van een slachterij.
 • 14-06-2017: Heinsiuslaan 1,3,5,21,23,2,4,6,10,12,14,16,18,20,22, 24,30,34,38,44 en 48, 3843 WS in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit de woning.
 • 15-06-2017: Heijermanstraat 11, 3842 AM in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.

Vooraankondiging bestemmingsplan Stadsdennen – J.P. Heyelaan 1

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan voor het perceel J.P. Heyelaan 1 wordt voorbereid.

Het ontwerpbestemmingsplan zal naar verwachting begin september 2017 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in de Stadswinkel van het stadhuis. Vanaf dan kan een reactie worden ingediend bij het gemeentebestuur. De ter inzage legging zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt in Het Kontakt en op deze pagina. Tegen dit voornemen kunt u geen zienswijzen indienen en er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel 411 911.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden