Officiële publicaties week 26 (27-06-2018)

Aanvragen vergunningen

Reguliere omgevingsvergunning zijn ingekomen voor:

 • 15-6-2018 Smeepoortenbrink 38: afdak bij rijksmonument in strijd regels ro
 • 14-6-2018 Lage Enkweg 15-1: woning
 • 14-6-2018 Couperuslaan 45: dakkapel voorzijde
 • 15-6-2018 Linnaeuslaan 10: aanpassen voorgevel en wijzigen bestaande constructie
 • 14-6-2018 Holzstraat 24: renoveren dak
 • 19-6-2018 Veldkamp 1: kappen 4 bomen
 • 19-6-2018 Harderweide kavel 25: woning en inrit
 • 20-6-2018 Baanweg 8: dakkapel en inrit
 • 20-6-2018 Parallelweg 26- 57: kappen 10 bomen
 • 20-6-2018 Zeggemeen 77: dakkapel achterzijde
 • 20-6-2018 Kortekamp 21: verbouwen en uitbreiden woning
 • 21-6-2018 Parallelweg 26-100: wijzigen bestaande vergunning voor recreatiewoning
 • 21-06-2018 Harderweide kavel 24: woning en inrit

Aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) zijn ingekomen voor:

 • 18-6-2018 Johanniterlaan 1: bouw 62 appartementen

Deze plannen kunt u uitsluitend op afspraak inzien bij de afd. Bouwzaken, tel. 411 250. Voor plannen die alleen betrekking hebben op de activiteit kappen en/of inrit kunt u voor informatie terecht bij de afd. Beheer Openbare Ruimte tel. 411 333. Tegen ingekomen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dat is pas mogelijk nadat een besluit op de aanvraag is genomen.

Verleende vergunningen

Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:

 • 14-6-2018 Boslaan 2A-69: kappen 2 bomen
 • 18-6-2018 Fokko Kortlanglaan 151A: woning in strijd regels ro
 • 19-6-2018 Paardenbloemdreef 14: woning
 • 20-6-2018 Langezand 21: woning
 • 21-6-2018 Couperuslaan 45: dakkapel voorzijde
 • 21-6-2018 Beukenlaan 5 en Linnaeuslaan 2B: splitsen perceel in strijd regels ro

Rechtsbescherming reguliere omgevingsvergunning:

Bent u belanghebbende bij een besluit en kunt u zich niet verenigen met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.  

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:

 • de bestaande 4 laad- en losplaatsen in de Hoogstraat en de Grote Marktstraat te beperken tot de dag. ’s Avonds en ’s nachts kan er dan geparkeerd worden door bewoners;
 • en een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij het adres Broeklaan 19.

Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15 maakt het mogelijk om door middel van de rood voor rood regeling op beide locaties een woning te realiseren. Daarvoor wordt de bestemming van de locatie Duinweg 10 gewijzigd van recreatie naar wonen en wordt op de locatie Lage Enkweg 15 een bouwmogelijkheid voor een extra woning opgenomen.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 28 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.

Het plan (NL.IMRO.0243.BP00198-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00198-/NL.IMRO.0243.BP00198-0002/ ) of via  De omgevingsvergunning is ook in te zien via plannen buitengebied.

Zakelijke beschrijving:

Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.

Omgevingsvergunning Buitengebied - Sonnevancklaan 2

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de herinrichting van een deel van het aan de zuidzijde van verpleeghuis Sonnevanck, in de rand van het aangrenzende bosgebied, gelegen terrein waarbij onder meer enkele bestaande gronddepots worden ingericht voor in het gebied passende natuur.

De omgevingsvergunning Buitengebied - Sonnevancklaan 2 ligt met ingang van 28 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel. 411 911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00220-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00220-/NL.IMRO.0243.PB00220-0002/). De omgevingsvergunning is ook in te zien via plannen buitengebied.

Publicatie Omgevingsvergunning Boekhorstlaan

Voorgeschiedenis

Voor de herontwikkeling van diverse percelen aan de Boekhorstlaan is op 20 september 2016 een omgevingsvergunning gevraagd. Op 4 april 2017 is de gevraagde omgevingsvergunning 1e fase verleend. Hiertegen is beroep aangetekend. Bij besluit van 1 november 2017 heeft de Rechtbank Gelderland het bestreden besluit vernietigd. De rechtbank heeft vastgesteld dat de aannames in de ruimtelijke onderbouwing met betrekking tot verkeer onvoldoende zijn onderbouwd en dat het aspect luchtkwaliteit onvoldoende gemotiveerd is. Daarnaast heeft de rechtbank gesteld dat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt of het plan uitvoerbaar is. Initiatiefnemer Veluwe transferium Boekhorst (VTB) heeft tegen de vernietiging van het besluit hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.

Nieuw besluit

In verband met de uitspraak van de Rechtbank heeft VTB een nieuw en verbeterd verkeersonderzoek uitgevoerd, alsmede een onderzoek naar luchtkwaliteit en geluideffecten vanwege de verkeersaantrekkende werking van de beoogde ontwikkeling. In dit onderzoek zijn de aannames die zijn gehanteerd met betrekking tot de gehele verkeersafwikkeling beter onderbouwd. Daarnaast is door VTB aangetoond dat het plan uitvoerbaar is.

Ingevolge artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht kan er lopende de procedure een nieuw besluit worden genomen. Dit hebben burgemeester en wethouders dan ook op 25 juni 2018 gedaan. De Raad van State is inmiddels op de hoogte gesteld van dit nieuwe besluit. De reeds ingediende (hoger) beroepen hebben van rechtswege dan mede betrekking op het nieuwe besluit tot vervanging van het bestreden besluit. Op deze wijze kan uiteindelijk bij de behandeling van het hoger beroep een finale beslissing op de omgevingsvergunning Ontwikkeling Boekhorstlaan worden verkregen.

De omgevingsvergunning ligt met ingang van 28 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: mevrouw C. van den Bedem, tel. 411 911.

De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00180-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00180-/NL.IMRO.0243.PB00180-0003/). De omgevingsvergunning is ook in te zien via plannen buitengebied.

Vraag of contact?

Bezoek ons stadhuis
Havendam 56, Harderwijk

Contact & openingstijden